Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Finanse przedsiębiorstwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-601-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student zapozna się z podstawowymi determinantami zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Określone zostaną cele finansowe w ujęciu krótkookresowym i długookresowym. W ujęciu operacyjnym treści zostana skoncentrowane wokół płynności finansowej natomiast w ujęciu strategicznym wokół kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji , obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test
M_U002 Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów IPZ1A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Examination
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych , inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i uzupełniania wiedzy ze względu na zmiany warunków otoczenia oraz narzędzi zarządzania finansami. + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić rachunki efektywności produkcji , obliczyć koszt kapitałów, ustalić przyrost wartości firmy. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować strukturę zadłużenia i dobrać źródła finansowania dla rozważanej działalności w kontekście założonych kryteriów + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwem w świetle realizacji celów finansowych w ujęciu krótko i długookresowym. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotycząca podejmowania decyzji operacyjnych , inwestycyjnych i finansowych oddziałujących na równowagę finansową. + + - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 169 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 49 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Wykłady
1.Cele zarządzania finansami. Rodzaje podejmowanych decyzji finansowych
2. Narzędzia zarządzania finansami ( wartość pieniądza w czasie
3.Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw i ich systematyzacja
4.Koncepcja kosztu kapitału. Średni i krańcowy koszt kapitału
5.Teorie optymalnej struktury kapitału Determinanty struktury kapitału
6.Podział zyski i polityka dywidend
7. Przedsięwzięcia rozwojowe i ich efektywność
8.Kapitał obrotowy netto i jego pomiar
9. Zarządzanie zapasami
10. Zarządzanie należnościami
11.Krótkoterminowe źródła finansowania i ich dobór

Rozwinięcie:
1.Cele zarządzania finansami. Rodzaje podejmowanych decyzji finansowych
( kreowanie wartości dla akcjonariuszy i jej pomiar, mierniki przyrostu wartości EVA. MVA, CVA, CFRIOI, decyzje długoterminowe – inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w aktywa rzeczowe, inwestycje finansowe i źródła ich finansowania, decyzje krótkoterminowe- zarządzanie aktywami obrotowymi i źródła ich finansowania)
2. Narzędzia zarządzania finansami
( wartość pieniądza w czasie, nominalna, efektywna i realna stopa procentowa, procent składany i dyskonto)
3.Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw i ich systematyzacja
(definicja kapitału i jego formy, sposoby pozyskiwania kapitału, emisja akcji zwykłych i uprzywilejowanych w spółkach publicznych i niepublicznych, emisja obligacji zwykłych i zamiennych na akcje, koszty emisji i wycena obligacji, kredyty i pożyczki długoterminowe (rodzaje kredytów, zdolność kredytowa, zabezpieczenia kredytów
4. Koncepcja kosztu kapitału. Średni i krańcowy koszt kapitału, koncepcja kosztu kapitału, koszt kapitału akcyjnego, zwykłego i uprzywilejowanego, koszty zysków zatrzymanych, koszty emisji obligacji korporacyjnych zwykłych i zamiennych na akcje, efektywny koszt kredytów bankowych, średni koszt kapitału, krańcowy koszt kapitału
5.Teorie optymalnej struktury kapitału. Determinanty struktury kapitału, model MM, koszty agencji i bankructwa, asymetria informacji, wpływ struktury kapitału na wartość firmy
6.Podział zyski i polityka dywidend
(elementy podziału zysku, zysk a dochód podatkowy, formy wypłat dywidend , modele wypłat dywidend, stała stopa wypłat, stała kwota wypłat, polityka rezydualna , determinanty wypłat dywidend, struktura i koszt kapitału, alternatywne możliwości inwestowania, płynność finansowa)
7. Przedsięwzięcia rozwojowe i ich efektywność
(rozwój zewnętrzny i wewnętrzny, rachunek opłacalności inwestycji, metody proste i dyskontowe, ryzyko w decyzjach inwestycyjnych, optymalny budżet inwestycyjny)
8.Kapitał obrotowy netto i jego pomiar
(Pomiar kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na ten kapitał, przyczyny zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, równowaga kapitałowa i sposoby jej przywracania, rachunek przepływów kapitałowych)
9. Zarządzanie zapasami
(potrzeba utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie, koszty utrzymania zapasów i zamawiania, optymalna wielkość zamówienia, opusty cenowe za wielkość partii dostawy)
10. Zarządzanie należnościami
(monitorowanie poziomu i struktury należności, instrumenty polityki kredytu kupieckiego, terminy płatności faktur, karne odsetki, opusty cenowe, zabezpieczenie wierzytelności, badanie ryzyka kredytowego kontrahentów)
11. Krótkoterminowe źródła finansowania i ich dobór
(kredyty i pożyczki krótkoterminowe, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt w rachunku bieżącym, emisja krótkoterminowych papierów dłużnych, podstawy prawne emisji, procedura emisji, koszty emisji, sekurytyzacja aktywów i jej rodzaje, podmioty uczestniczące w sekurytyzacji, procedura sekurytyzacji, koszt pozyskania środków w wyniku emisji papierów zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wykorzystanie weksli w obrocie gospodarczym, faktoring i forfaiting)

Auditorium classes (30h):

Ćwiczenia
1. Analiza wskaźnikowa równowagi finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym na podstawie bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.
2. Równowaga kapitałowa oparta na zależności pomiędzy kapitałem obrotowym netto i zapotrzebowaniem na kapitał
3. Równowaga gotówkowa jako zależność pomiędzy wpływami i wydatkami (4h)
4. Metody przywracania równowagi finansowej
5. Modele optymalizacji zapasów ekonomiczna partia dostawy
6. Narzędzia polityki kredytowej przedsiębiorstwa i ocena zarządzania należnościami
7. Modele optymalizacji środków pieniężnych
8. Kształtowanie źródeł finansowania w świetle obniżania kosztów kapitałów i utrzymywania równowagi finansowej
9. Określenie kosztów kapitałów finansujących działalność
10. Model finansowy przedsiębiorstwa odzwierciedlający wpływ obszarów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych na wartość przedsiębiorstwa.

Project classes (15h):

Wykonanie projektu obejmującego planowanie finansowe w przedsiębiorstwie powiązane z analizą finansową przyszłej działalności.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest egzamin obejmujący pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne. Zaliczeniem projektu jest zrealizowanie projektu dotyczącego oceny finansowej wybranego podmiotu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną według formuły z regulaminu studiów, która bierze pod uwagę ocenę z ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup natomiast zajęcia projektowe konsultowane w ramach terminów podanych przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać podstawy ekonomiki, rachunkowości przedsiębiorstw , analizy finansowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Sierpińska M. Wedzki D: Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie Wydawnictwo PWN Warszawa 2005,
2. Sierpińska M. Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Financial liquidity management in energy sector in Poland / S. LORENC, A. KUSTRA // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012089, s. 1–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland.
2. Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw — Ordinary bonds issue as a source of funding of a company’s development / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 nr 1, s. 35–40.
3. Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223.
4. Analityczne narzędzia wspomagające proces sterowania równowagą finansową w przedsiębiorstwie — Analytic tools of supporting the financial balance in the company / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA // W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. nauk. Piotr J. Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : WSFiZ, 2004.

Additional information:

Brak