Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie jakością
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-602-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z ewolucją i poziomem zaawansowania zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Jakość jako zestawienie poziomów parametrów technicznych i użytkowych oraz jako relacja. Sposoby tworzenia systemów zarządzania jakością w oparciu o zasady, metody i narzędzia jakości. Normatywy serii ISO9000, a także IATF oraz HACCP podstawami funkcjonowania podsystemów off-line. Wadliwość, karty kontrolne Shewharta oraz SPC i MSA podstawami funkcjonowania podsystemów on-line.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość roli jakości w przedsiębiorstwie. Zna przełożenie jej elementów na jego wynik finansowy. IPZ1A_K01 Test
M_K002 Student ma kompetencje w zakresie działania w zakresie kontrolera jakości, otrzymując możliwość rozwoju w zakresie auditora pierwszej oraz drugiej strony. IPZ1A_K01 Test
M_K003 Student ma kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia rozwiązań pomiaru poziomu jakości produktu a także tworzenia procedur oraz instrukcji kontrolnych w zakresie systemu zapewnienia jakości IPZ1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi tworzyć Księgę Jakości. Ma umiejętność używania poszczególnych zasad, metod i narzędzi do konstrukcji systemów zarządzania jakością on-line i off-line oraz rozwiązania problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także do ich usprawniania. IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Test
M_U002 Student potrafi liczyć poziom wadliwości, przeciętnej liczby niezgodności, wydolności procesu produkcyjnego. Ma umiejętność obliczania kosztów jakości i wyciągania na tej podstawie wniosków usprawniających. Potrafi dla danych jakościowych wyznaczać równania efektów ekonomicznych, otrzymując możliwość podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemów jakości i poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki zarządzania jakością, w tym zasad tworzenia systemów off-line i on-line IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test
M_W002 Student posiada wystarczający zasób wiedzy z zakresu zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w działaniach z zakresu inżynierii i ekonomiki jakości IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test
M_W003 Student zna zasady liczenia poziomu marketingowej jakości produktu, wadliwości, przeciętnej liczby wad, wydolności procesu produkcyjnego, kosztów jakości oraz efektów ekonomicznych wykorzystania systemów jakości IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli jakości w przedsiębiorstwie. Zna przełożenie jej elementów na jego wynik finansowy. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma kompetencje w zakresie działania w zakresie kontrolera jakości, otrzymując możliwość rozwoju w zakresie auditora pierwszej oraz drugiej strony. + + - + - - - - - - -
M_K003 Student ma kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia rozwiązań pomiaru poziomu jakości produktu a także tworzenia procedur oraz instrukcji kontrolnych w zakresie systemu zapewnienia jakości - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi tworzyć Księgę Jakości. Ma umiejętność używania poszczególnych zasad, metod i narzędzi do konstrukcji systemów zarządzania jakością on-line i off-line oraz rozwiązania problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także do ich usprawniania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi liczyć poziom wadliwości, przeciętnej liczby niezgodności, wydolności procesu produkcyjnego. Ma umiejętność obliczania kosztów jakości i wyciągania na tej podstawie wniosków usprawniających. Potrafi dla danych jakościowych wyznaczać równania efektów ekonomicznych, otrzymując możliwość podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemów jakości i poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki zarządzania jakością, w tym zasad tworzenia systemów off-line i on-line + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wystarczający zasób wiedzy z zakresu zasad, metod i narzędzi wykorzystywanych w działaniach z zakresu inżynierii i ekonomiki jakości + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady liczenia poziomu marketingowej jakości produktu, wadliwości, przeciętnej liczby wad, wydolności procesu produkcyjnego, kosztów jakości oraz efektów ekonomicznych wykorzystania systemów jakości - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 175 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Historia i rozwój zarządzania jakością (2h)

  - Prezentacja najważniejszych twórców zarządzania jakością (0,5h)
  - Prezentacja najważniejszych kamieni milowych zarządzania jakością: systemy kontroli, karty kontrolne, cykl Shewharta, Koło Deminga, pojęcie biegu jakości, TQC i TQM (1,5h)

 2. Definiowane jakości (2h)

  - Jakość jako relacja i jakość jako zbiór właściwości (0,5h)
  - Jakość marketingowa i jakość techniczna jako składowe jakości produktu (0,5h)
  - Jakość typu i jakość wykonania jako składowe jakości technicznej produktu (0,5)
  - Sensoryczny profil odbiorczy jako element kontroli jakości marketingowej produktu (0,5h)

 3. Systemy zarządzania jakością (4h)

  - Macierz jakości Crosby’ego (0,5h)
  - Podział na systemy off-line i on-line (0,5h)
  - Prezentacja norm ISO serii 9000 jako podstawowego systemu zarządzania jakością off-line (1h)
  - Budowa i wdrażanie normy ISO 9001:2008: księga jakości, mapa procesów, procedury, instrukcje (1h)
  - Zasady budowy systemów zarządzania jakością on-line: zasady Deminga, zasady Kaizen, zasada zera defektów, Poka Yoke, zasada pracy zespołowej (2h)

 4. Metody zarządzania jakością (4h)

  - Metody projektowania systemów zarządzania jakością: FMEA, FTA (2h)
  - Metody usprawniania systemów zarządzania jakością: Six-Sigma, OKJ, BKJ, KKJ (2h)

 5. Narzędzia zarządzania jakością (3h)

  - Wielka siódemka TQM: diagram Ishikawy, diagram Pareto, arkusz analityczny, histogram, punktowy diagram korelacji, karty kontrolne Shewharta, diagram przebiegu procesu

Auditorium classes (30h):
 1. Wadliwość jako podstawowa miara jakości wykonania (5,5h)

  - Definicja wadliwości (0,5h)
  - Sposób wyznaczania wadliwości w przypadku jednakowego poziomu prawdopodobieństwa jej wystąpienia (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania wadliwości w przypadku jednakowego poziomu prawdopodobieństwa jej wystąpienia (2h)
  - Szacowanie wadliwości (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu szacowania wadliwości (2h)

 2. Przeciętna liczba wad (2,5h)

  - Definicja przeciętnej liczby wad (0,5h)
  - Sposób wyznaczania przeciętnej liczby wad (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania przeciętnej liczby wad (1h)
  - Szacowanie przeciętnej liczby wad w przypadku różnego ich wagi (0,5h)

 3. Zdolność procesu produkcyjnego i maszyn (2h)

  - Definicja zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (0,5h)
  - Sposób wyznaczania zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z zakresu wyznaczania zdolności procesu produkcyjnego i maszyn (1h)

 4. Wpływ marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (2h)

  - Wpływ poziomu marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z wpływu poziomu marketingowej jakości produktu na sytuację rynkową przedsiębiorstwa (1,5h)

 5. Koszty jakości (3h)

  - Prezentacja kosztów jakości (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z kosztów jakości (0,5h)
  - Decyzje dotyczące produktu gotowego a jego ppziom jakości (0,5h)
  - Wybór najlepszego układu systemów zarządzania jakością on-line w przedsiębiorstwie (0,5h)
  - Ćwiczenia rachunkowe z wyboru najlepszego układu systemów zarządzania jakością on-line w przedsiębiorstwie (1h)

Project classes (15h):
 1. Konstrukcja karty procesu dla wybranego procesu przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki ISO 9001:2015 (5h)

  - Opis wybranego przedsiębiorstwa i jego produkcji.
  - Identyfikacja wybranego procesu w mapie procesów przedsiębiorstwa.
  - Budowa karty procesu.
  - Budowa procedur wykonawczych do karty procesu.

 2. Rozwiązanie problemu jakościowego z wykorzystaniem metody FMEA (5h)

  - Opis wybranego przedsiębiorstwa
  - Wybór przedmiotu badań
  - Etap przygotowania – opis problemu jakościowego
  - Etap właściwej analizy – przeprowadzenie analizy RWZ
  - Etap wprowadzenia i monitorowania zmian

 3. Rozwiązanie problemu jakościowego z wykorzystaniem metody Six Sigma (5h)

  - Opis wybranego przedsiębiorstwa/linii produkcyjnej
  - Define – zdefiniowanie problemu i postawienie celu SMART
  - Measure – pomiar przyczyn problemu
  - Analyze – analiza możliwości wyeliminowania przyczyn problemu
  - Improve – propozycja i zastosowanie działań naprawczych
  - Control – propozycja systemu kontroli po wprowadzeniu działań naprawczych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego i obronionego w trakcie prezentacji w czasie zajęć projektowych w końcowej części semestru.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz pozytywnej oceny projektu. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z przedmiotu równa jest średniej ważonej 0,5 z egzaminu oraz 0,25 oceny zaliczeniowej ćwiczeń i 0,25 oceny z projektu. Merytoryczna aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych oraz ćwiczeniach projektowych może skutkować podniesieniem oceny zaliczeniowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zasad algebry.
Znajomość zasad statystyki matematycznej.
Znajomość zarządzania produkcją.

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Zarządzani i inżynieria jakości, PWN, 2018
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2015
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, ŚWNWZiNS, 2005
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2008
Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, 2010

kalkulator
tablice matematyczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — 318, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60391-56-3
2) Możliwość wykorzystania elementów zarządzania jakością typu on-line w kopalni węgla kamiennego — Possibility of quality management on-line type elements use in hard coal mine / Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9 s. 76–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009
3) Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015. — S. 8. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4) Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — Dod. ISBN dla całości: 978-5-94211-688-0. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-5-94211-690-3. — S. 43–45, Summ.
5) Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 397–408. — Bibliogr. s. 407–408, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
6) Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — Dod. ISBN 978-5-94211-723-8 (dla całości). — ISBN: 978-5-94211-724-5. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214
7) Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-2-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 38
8) Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evaluation of the visual quality control system using the GRR analysis] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: XII Sesja naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością : Kraków, 22–24.04.2015 : materiały konferencyjne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-6-2. — S. 14. — Pełny tekst W: Wybrane aspekty zarządzania jakością [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 34–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40. — ISBN 978-83-940189-2-4
9) Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.
10) Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — Dod. ISBN dla całości: 978-5-94211-688-0. — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-5-94211-690-3. — S. 48–49
11) Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. — ISBN: 978-83-7702-294-8. — S. 181–204. — Bibliogr. s. 203–204
12) Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym;/ aweł BOGACZ, Marcin Migza; Inżynieria Mineralna; 2016 nr 2, s. 23–29
13) The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises/ Marek Kęsek, Paweł BOGACZ, Marcin Migza; W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 67
14) Measurement system analysis for one-sided tolerance/ Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ; W: ITM Web of Conferences; 2017 vol. 15, art. no. 05011, s. 1–6
15) SPC methods application in measurement system stability and BIAS study/ Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; W: Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego : od tradycji do współczesności; Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018, s. 102-114

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja w >20% zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.