Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomika i organizacja procesów inwestycyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-603-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami organizacji procesu realizacji projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie do prowadzenia analiz związanych z ocenę tych projektów.-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
M_K003 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Participation in a discussion,
Project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Project,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Project,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Project,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
M_W003 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi zespołowo rozwiązywać problemy związane z wykonywanym projektem oraz sporządzać odpowiednią dokumentację projektową - - - + - - - - - - -
M_K003 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systematyka pojęć związanych z inwestycjami. Rodzaje inwestycji. Umiejscowienie inwestycji w bilansie przedsiębiorstwa. Inwestycje w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych.
2. Struktura i analiza procesu inwestycyjnego. Okres życia projektu inwestycyjnego. Faza przedinwestycyjna. Faza inwestycyjna. Faza operacyjna. Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
4. Wybrane zagadnienia dotyczące zawierania kontraktów w obrocie inwestycyjnym.
5. Źródła finansowania inwestycji. Środki własne. Środki obce (zewnętrzne). Leasing środków trwałych.
6. Wybrane elementy rachunku efektywności inwestycji.
7. Amortyzacja nakładów inwestycyjnych. Metody amortyzacji. Stawki amortyzacji.

Project classes (15h):

Studenci w zespołach 1-2 osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt na jeden z niżej zadanych tematów. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując dostępne informacje w internecie, rocznikach statystycznych, z miejsca pracy (praktyki), w uzasadnionych przypadkach uzyskują dane od prowadzącego projekt.
W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektu w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej).
Tematy projektów:
1. Ocena efektywności wybranego projektu inwestycyjnego za pomocą metod statycznych i dyskontowych.
2. Ocena efektywności wybranego projektu inwestycyjnego w aspekcie alternatywnych źródeł pozyskania kapitału i/lub środków trwałych.
3. Temat autorski – zaproponowany przez zainteresowanych studentów i zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń projektowych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej)
Aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Behrens W., Hawranek P. M.: „Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility” – UNIDO, Warszawa 1993,
2. Manikowski A., Torapata I.: „Ocena projektów gospodarczych” – Difin, Warszawa 2002,
3. Gawron H.: „Ocena efektywności inwestycji” – AE, Poznań 1992,
4. Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje” – PWN, Warszawa 1996,
5. Flak w. i inni: „Vademecum inwestora” – GIPH, Katowice 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwoju — Costs-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions . Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007.
2. An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies — Ocena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych. Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA . Archives of Mining Sciences = Archiwum — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44.
3. Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa — Methodology of value estimation of a company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Górnictwo i Geoinżynieria . Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 151–160.
4. Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ . Przegląd Górniczy — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95.

Additional information:

Obecność na:
– ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa,
– wykładach- nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.