Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-607-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do analizy strategii oraz instrumentów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem oraz do samodzielnego śledzenia zmian w wykorzystaniu instrumentów komunikacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Test,
Activity during classes,
Project
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizującym projekt oraz wykonać zespołowo odpowiednią dokumentację IPZ1A_K02, IPZ1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Test,
Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Activity during classes,
Project
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test,
Activity during classes,
Project
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem oraz komunikacją marketingową IPZ1A_W04 Test,
Activity during classes,
Project
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizującym projekt oraz wykonać zespołowo odpowiednią dokumentację - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem oraz komunikacją marketingową + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe pojęcia związane z komunikacją marketingową.
Definicje i rodzaje komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa wewnętrzna i zewnętrzna. Metody i techniki komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.
2. Otoczenie przedsiębiorstwa w aspekcie komunikowania się z rynkiem.
Otoczenie bliższe. Otoczenie dalsze. Poziomy definiowania rynku.
3. Modele komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.
Odbiorcy komunikatów przedsiębiorstwa. Elementy modelu komunikacji. Model Laswella. Modele komunikacji w mediach interaktywnych. Modele oddziaływania promocji.
4. Instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Public Relations zewnętrzny. Public Relations wewnętrzny. Relacje inwestorski. Tworzenie tożsamości firmy. Promocja marketingowa. Produkt. Znak towarowy. Opakowanie. Dystrybucja. Cena.
5. Produkt. Polityka znaku towarowego w przedsiębiorstwie i jej wpływ na komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Znaki towarowe. Rodzaje znaków towarowych. Funkcje znaku towarowego. Strategie znaku towarowego.
6. Opakowanie jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
Opakowanie. Funkcje opakowania. Znaczenie opakowania. Płeć opakowania. Współczesne trendy w opakowaniach.
7. Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
Instrumenty promocji. Komunikacja za pomocą: propagandy gospodarczej, reklamy, Public relations, sprzedaży bezpośredniej oraz sales promotion.
8. System informacji marketingowej i jego znaczenie w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.
Informacja i rodzaje informacji marketingowej. Definicja informacji marketingowej.
System informacji marketingowej (SIM). Rodzaje i obszary badań marketingowych. Proces badań marketingowych. Etapy badań marketingowych. Metody badań marketingowych. Ankieta marketingowa– struktura, rodzaje pytań, zasady budowy ankiety.

Project classes (15h):

Studenci w zespołach 2-osobowych realizują projekty. Każdy zespół realizuje projekt na jeden z niżej zadanych tematów. W ramach projektu studenci zobowiązani są uzyskać dane źródłowe, wykorzystując do tego badania marketingowe wtórne, a w szczególnych przypadkach wykorzystują wyniki z samodzielnie opracowanych badań ankietowych. W ramach realizacji projektu studenci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektu w wersji elektronicznej.

Tematy projektów:
1. Analiza wewnętrznej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
2. Analiza zewnętrznej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
3. Analiza relacji inwestorskich dla wybranej spółki giełdowej.
4. Analiza systemu identyfikacji wizualnej firmy.
5. Analiza wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa (firmy, uczelni, urzędu, itp.).
6. Temat autorski – zaproponowany przez studentów i zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe: ocena przedłożonego projektu oraz jego obrony,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń projektowych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia projektowe: 1 termin podstawowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem zajęć semestru) oraz 1 termin poprawkowy (oddanie projektu nie później niż 12 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa); jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, jego projekt może być nieprzyjęty przez prowadzącego ćwiczenia projektowe,
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej).
Aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia projektowe: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura postawowa:
1. Michalski E.: Marketing : podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
2. Altkorn J. (red).: „Podstawy marketingu";– Instytut Marketingu, Kraków 2004.
3. Garbarski R., Rutkowski l., Wrzosek W.: „Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy"– PWE, Warszawa 2000.
4. Kotler Ph. i inni.: „Marketing – podręcznik europejski"– PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gierszewska G., Romanowska M.: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”– PWE, Warszawa 2002.
2. Kotler Ph.: „Marketing – planowanie, organizowanie, wdrażanie i kontrola"– Felberg, Warszawa 1999
3. Westwood J.: „Plan marketingowy. Przewodnik praktyczny” –Komsoft, Rzeszów 2000.
4. Żurawik B., Żurawik W.: „Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie"– PWE, Warszawa 1996.
5. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Antycypacyjne modele górniczych procesów produkcyjno-marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipating models of mining production and marketing processes in terms of creating relations between a company and the customers. Arkadiusz UTRATA. Przegląd Górniczy— 2013 t. 69 nr 9, s. 192–196.
2. Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipation modelling of production and marketing processes in the aspect of creating cooperation between a company and its customers. Arkadiusz UTRATA. W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 — S. 195–205.
3. Modelowanie procesu wydobywczo-przeróbczego z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych i wyprzedzających oraz interakcji otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa — Mining and processing modelling based on feedback, feedforward and interaction between environment and resources of enterprise. Arkadiusz UTRATA. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007
4. Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarzadzaniu strategicznym przedsiębiorstwem górniczym — Application of accounting of fixed and variable costs in strategic management in mining company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. W: „Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia” : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy.

Additional information:

Obecność na:
- ćwiczeniach projektowych: jest obowiązkowa,
- wykładach: nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.