Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-biznes
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-608-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie możliwości i metod wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w sferze dystrybucji. Zapoznanie z narzędziami do prowadzenia sprzedaży online: popularnym oprogramowaniem sklepów internetowych, platformami aukcyjnymi, portalami i grupami sprzedażowymi. Poznanie możliwości i narzędzi wsparcia działalności handlowej prowadzonej tradycyjnymi kanałami dystrybucji oraz metod analizy efektów i określaniem kosztów obecności w sieci Internet.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01 Report
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać narzędzia wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa i ocenić efektywność ich zastosowania. IPZ1A_U01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Report
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać przykładowe aplikacje służące do sprzedaży internetowej. IPZ1A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna narzędzia Internetu i możliwości ich zastosowania w działalności przedsiębiorstwa. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Report,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać narzędzia wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa i ocenić efektywność ich zastosowania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać przykładowe aplikacje służące do sprzedaży internetowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia Internetu i możliwości ich zastosowania w działalności przedsiębiorstwa. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Internet i jego potencjał sprzedażowy.
Składowe funkcjonowania przedsiębiorstwa w Internecie: hosting, domena, oprogramowanie.
Kryteria wyboru hostingu i domeny. Aspekt techniczny, marketingowy i finansowy.
Platformy aukcyjne i oprogramowanie sklepów internetowych.
Systemy płatności internetowych.
Porównywarki cen.
Programy partnerskie.
Serwisy zakupów grupowych.
Możliwości wykorzystania ankiet internetowych i e-mailingu.

Laboratory classes (15h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktyczną konfiguracją i obsługą narzędzi internetowych służących do prowadzenia i wsparcia sprzedaży w Internecie:

 • instalacja, konfiguracja, obsługa oprogramowania sklepu internetowego
 • narzędzia analizy statystycznej ruchu na platformie sprzedażowej
 • wykorzystanie portali aukcyjnych i sprzedażowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania wykonania zadanych na poszczególnych zajęciach działań. Liczba poprawnie wykonanych działań decyduje o zaliczeniu modułu. Dodatkowym elementem podwyższającym ocenę jest przygotowanie sprawozdania zrealizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych z omawianych zagadnień oraz sprawozdania opartego na wiadomościach z ćwiczeń i wykładów.
Zaliczenie poprawkowe wymaga ponownego wykonania nie zaliczonych działań.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (w miarę wolnych miejsc) lub samodzielne uzupełnienie wiadomości i przedstawienie do zaliczenia (w godzinach konsultacji) ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach. Winno to nastąpić w miarę możliwości przed kolejnymi ćwiczeniami laboratoryjnymi.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Recommended literature and teaching resources:

Maciejowski T.: Firma w internecie. Oficyna Ekonomiczna, Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2004
Woźniak M.: Internet nowa strategia i organizacja firmy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
Bajdak A. (red.): Internet w marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Sławik M.: Komunikacja w internecie dla każdego. Videograf Edukacja, Chorzów 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Serwis internetowy jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008

Mieszaniec J., Ślósarz M.: Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych. [w:] Materiały konferencyjne “Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”. Kraków, 2000

Additional information:

Uczestniczenie w zajęciach wiąże się z założeniem konta na serwerze uczelnianym student.agh.edu.pl oraz konta na portalu Google.