Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-611-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Module summary

Zidentyfikowano następujące treści zapewniające uzyskanie efektów uczenia się: znaczenie i definiowanie CSR w kontekście strategii biznesowej; cele CSR w kontekście Agendy 2030 i COP; proces CSR w przedsiębiorstwie i sposoby jego realizacji; subproces raportowania działalności niefinansowej przedsiębiorstw; standardy raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem GRI Standards, ISO26000 oraz SA8000; dobre praktyki z zakresu CSR w Polsce i na świecie; prawdopodobne kierunki rozwoju CSR

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem IPZ1A_K01 Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Test results
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI Standards IPZ1A_U01 Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI Standards. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05 Test results
M_W002 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w ujęciu Standards IPZ1A_W04 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi prowadzić i raportować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim w zakresie PR, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania środowiskiem, zarządzania zasobami ludzkimi, rozumiejąc jego rolę w procesie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wdrożyć i prowadzić proces CSR w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić kontrolę i raportowanie CSR w standardzie GRI Standards - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie filozofię, zasady i etapy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wraz z rolą Global Reporting Initiative (GRI). Na tej podstawie student potrafi interpretować wyniki raportów CSR przedsiębiorstw, używając do tego standardu GRI Standards. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu i Global Reporting Initiative w ujęciu Standards + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zasady CSR

  Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawienie do filozofii, zasad i składników CSR i Global Reporting Initiative, przede wszystkim w zakładach produkcyjnych

 2. Algorytm CSR

  Przedstawienie algorytmu wdrażania, utrzymywania i usprawniania CSR w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych

 3. GRI Standards jako światowy standard kontroli i raportowania CSR

  Zapoznanie z zasadami konstrukcja i algorytmem kontroli i raportowania w układzie drugiej trzeciej strony w standardzie GRI Standards.

 4. Przykłady zastosowania CSR i GRI Standards w polskich pezedsiębiorstwach produkcyjnych

  Prezentacja zastosowań filozofii CSR i raportowania GRI Standards w kilku polskich przedsiębiorstwach z zatrudnieniem pow. 500 osób. Dobre i nieco gorsze praktyki.

 5. Kierunki rozwoju CSR

  Przedstawienie prawdopodobnych kierunków rozwoju CSR na świecie

Auditorium classes (15h):
 1. Przegląd dobrych praktyk prowadzenia procesu CSR w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie

  Wspólna (mistrz-uczeń) analiza sposobów i przykładów prowadzenia procesu CSR w przedsiębiorstwach z Polski i ze świata

 2. Przegląd dobrych praktyk prowadzenia raporotowania niefinansowego w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie

  Wspólna (mistrz-uczeń) analiza sposobów i przykładów raportowania niefinansowego w przedsiębiorstwach z Polski i ze świata

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne oraz wykłady są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego program wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
2. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
3. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
4. Guide to GRI Standards, 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii / red. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA. — [S. l. : s. n.], 2010
2. Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego — {\it Corporate identity} as a basic element of creating the image of a modern mining company / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011
3. Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki — [Innovations – a chance for value growth of companies – rules, mechanisms, good practices] / Paweł BOGACZ. — [Katowice : TUV NORD Polska], 2015.
4. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem — [Modern methods of management] / red. nauk. Paweł BOGACZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012
5. Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku — [Building an image of a modern mining company in the free-competition market] / Paweł BOGACZ // W: II konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009
6. Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce — [Assessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 / pod red. Ireneusza Solińskiego ; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2008
7. Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie/ Paweł BOGACZ; Przegląd Górniczy; 2016 nr 8, s. 16–19
8. Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends/ Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; E3S Web of Conferences; 2016 vol. 10 art. nr 00058, s. 1–5

Additional information:

brak informacji dodatkowych