Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne źródła energii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-614-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Zdobycie wiedzy z zakresu generacji rozproszonej w aspekcie wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi ocenić korzyści z energetyki rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Activity during classes
M_K002 Rozumie znaczenie energii odnawialnej w gospodarce energetycznej. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie wykorzystać wiedzę na temat mikrogeneracji i zastosowania energii odnawialnej w skali lokalnej. IPZ1A_U02, IPZ1A_U01 Project
M_U002 Umie wykorzystać nabytą wiedzę do doboru odnawialnego źródła energii. IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat technologii energetyki rozproszonej działających w jako rozwiązania prosumenckie wykorzystujące OZE. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02 Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów wykorzystania energii odnawialnej w generacji rozproszonej. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie modelu prosumenckiego. IPZ1A_W03, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić korzyści z energetyki rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie energii odnawialnej w gospodarce energetycznej. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykorzystać wiedzę na temat mikrogeneracji i zastosowania energii odnawialnej w skali lokalnej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać nabytą wiedzę do doboru odnawialnego źródła energii. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat technologii energetyki rozproszonej działających w jako rozwiązania prosumenckie wykorzystujące OZE. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów wykorzystania energii odnawialnej w generacji rozproszonej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie modelu prosumenckiego. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Energia odnawialna – zagadnienia prawne. Energia z biomasy, energia z odpadów. Energetyka wiatrowa, energetyka geotermalna, energetyka słoneczna. Mikrogeneracja. Model prosumencki. Technologie generacji rozproszonej. Generacja rozproszona w aspekcie wykorzystania energii odnawialnej. Smart Grid. Koszty produkcji energii elektrycznej dla różnych technologii.

Project classes (15h):

Wykonanie projektu wykorzystania źródła energii odnawialnej poprzez dobór mocy i podstawowych urządzeń dla wybranego obiektu wraz z podstawową analizą opłacalności oraz wypełnienie wniosku związanego ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Ocena z ćwiczeń projektowych obejmuje wartość merytoryczną projektu, jakość przeprowadzonych analiz oraz sposób i formę jego prezentacji.
Ilość terminów kolokwium: 1 podstawowy i 1 poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zajęć audytoryjnych i kolokwium z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Mokrzycki E. (red.), Gawlik L., Kryzia D., Uliasz-Bocheńczyk A., 2011 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wyd. IGSMiE PAN Kraków. 257 s.
2. Paska, 2017 – Rozproszone źródła energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
3. Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2018 – Energetyczne wykorzystanie biomasy. Wyd. IGSMiE PA, Kraków, 168 s.
4. Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Mokrzycki E. (red.), Gawlik L., Kryzia D., Uliasz-Bocheńczyk A., 2011 – Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym. Wyd. IGSMiE PAN Kraków. 257 s.
2. Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2015 – Biomasa jako paliwo w energetyce. Rocznik Ochrona Środowiska –Annual Set The Environment t. 17 cz. 2, s. 900–913.
3. Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2018 – Energetyczne wykorzystanie biomasy. Wyd. IGSMiE PA, Kraków, 168 s.

Additional information:

-