Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa inżynierska
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-701-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w pracy dyplomowej inżynierskiej, w prezentacji oraz innych publikacjach IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Presentation,
Diploma thesis
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywaną pracą inżynierską, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Diploma thesis
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową inżynierską rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni IPZ1A_K02 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Diploma thesis
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy inżynierskiej i przedstawić ją podczas obrony IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Presentation,
Diploma thesis
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi wyniki swoich badań oraz wnioski przedstawić w sposób zrozumiały w pracy dyplomowej inżynierskiej, w prezentacji oraz innych publikacjach - - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywaną pracą inżynierską, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania - - - - - - - - - - -
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową inżynierską rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i prawidłowej ich interpretacji, zaprojektowania prostych systemów z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi, wyciągnięcia odpowiednich wniosków oraz przygotowania opracowania końcowego, także w języku obcym - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy inżynierskiej i przedstawić ją podczas obrony - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 390 h
Module ECTS credits 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 h
Inne 320 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:
Ocena wynikająca z oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej i oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa Opiekun pracy.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy) oraz praktyki technologicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wynikająca z tematu i zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej – zalecana przez Opiekuna pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bibliografia pracowników WGiG AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
https://bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.