Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-702-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęcia poznają zasady zaliczenia semestru, ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz pracy dyplomowej inżynierskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonaną przez niego pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Presentation
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w oparciu o przedstawione zasady IPZ1A_U02, IPZ1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego IPZ1A_W04, IPZ1A_W03, IPZ1A_W05, IPZ1A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystywał przy przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania prezentacji, która w sposób zwarty, ale zrozumiały, przedstawia wykonaną przez niego pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w oparciu o przedstawione zasady - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o zagadnieniach technicznych, które nie były w programie studiów, a także wiedzę związaną z zasadami przygowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz wiedzę o zakresie i zasadach przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (30h):

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania promocji inżynierskiej, w tym egzaminu inżynierskiego oraz prezentacji projektu inżynierskiego, a także uzupełniają wiedzę związaną z zakresem pytań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.
Na seminarium studenci przedstawiają prezentację swoich prac inżynierskich będącą elementem oceny tych prac w ramach kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studenci oceniani są za aktywność oraz prezentacje dotyczące prac dyplomowych.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie aktywności (50%) na zajęciach oraz wystąpień i prezentacji prac (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Student, w przypadku nieobecności na zajęciach ze swoją grupą ma możliwość odrobienia tych zajęć z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Przypisanie w systemie SZS AGH tematu pracy dyplomowej. Ustalenie z opiekunem wstępnej struktury pracy inżynierskiej.
Temat pracy dyplomowej inżynierskiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/wytyczne.pdf
https://wgig.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dziekanat/karta_tytulowa_praca_inz_2019.docx

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

BĄK Patrycja, OGRODNIK Romuald: Działalność w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie z. 125, Gliwice 2018

Additional information:

Większość przydatnych informacji student może uzyskać na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Egzamin Dyplomowy