Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategie przedsiębiorstw przemysłowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-703-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie typów strategii konkurencyjnych i relacyjnych wraz z elementami ich implementacji i ryzyka oraz występującej w nich odmienności zachowań przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności analizy powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi wybranego sektora, a jego kooperantami i wskazywania źródeł przewag negocjacyjnych w tych powiązaniach, jak i oceny atrakcyjności prowadzenia działalności w sektorze w zależności od kształtowania się oddziałujących na niego sił konkurencyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project,
Test
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project
M_K003 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania konkurencyjne i kooperacyjne. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Project
M_U002 Student potrafi określić sposoby implementacji elementów realizacji poszczególnych strategii konkurencyjnych. IPZ1A_U03, IPZ1A_U04 Test
M_U003 Student potrafi wskazać źródła przewagi lub słabości przedsiębiorstwa w powiązaniach z konkurentami i kooperantami. IPZ1A_U03, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test
M_W002 Student zna możliwe powiązania zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi i czynniki decydujące o uzyskiwaniu przewagi w tych powiązaniach. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Project
M_W003 Student ma wiedzę o wpływie decyzji dotyczących produktu i produkcji na uzyskiwanie przewagi w powiązaniach konkurencyjnych i kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student umie dochodzić do porozumienia w kreatywnej pracy zespołowej i brać współodpowiedzialność za jej wyniki. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student umie prowadzić merytoryczną dyskusję i akceptować odmienność poglądów. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania konkurencyjne i kooperacyjne. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić sposoby implementacji elementów realizacji poszczególnych strategii konkurencyjnych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wskazać źródła przewagi lub słabości przedsiębiorstwa w powiązaniach z konkurentami i kooperantami. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwe powiązania zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi i czynniki decydujące o uzyskiwaniu przewagi w tych powiązaniach. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o wpływie decyzji dotyczących produktu i produkcji na uzyskiwanie przewagi w powiązaniach konkurencyjnych i kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcie strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Możliwe źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.
Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw produkcyjnych:
- Strategia zróżnicowania.
- Strategia niskich kosztów.
- Strategia koncentracji.
- Strategia zintegrowana.
Strategiczne związki przedsiębiorstw produkcyjnych z innymi przedsiębiorstwami i ich korzyści:
- Integracja pionowa.
- Alianse strategiczne.

Project classes (15h):

Wykonanie ćwiczeń projektowych obejmujących analizę kształtowania się relacji z konkurentami i kooperantami przedsiębiorstw produkcyjnych wybranej branży:
- relacje z obecnymi konkurentami,
- relacje z dostawcami,
- relacji z odbiorcami,
- relacji z potencjalnymi konkurentami,
- relacji z producentami wyrobów substytucyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena wykonywanych na zajęciach zadań projektowych stanowi 60% oceny ćwiczeń projektowych. Na ostatnich zajęciach odbywa się test sprawdzający posiadane wiadomości z zakresu ćwiczeń projektowych i wykładów, a jego ocena decyduje o 40% oceny ćwiczeń projektowych.
Student może przystąpić do testu indywidualnie w innym terminie pod warunkiem udokumentowanego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie podstawowym.
W przypadku nie uzyskania przez studenta zaliczenia na podstawie oceny oddanych zadań projektowych oraz testu sprawdzającego posiadaną wiedzę z zakresu ćwiczeń i wykładów, student może przystąpić dwukrotnie do zaliczenia poprawkowego.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest wykonanie w trakcie zajęć minimum dwóch zadań projektowych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa przedmiotu jest równa ocenie ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student,który usprawiedliwi swoją nieobecność podając ważne i udokumentowane przyczyny może zadanie projektowe realizowane na opuszczonych zajęciach wykonać samodzielnie w domu i najpóźniej na kolejnych zajęciach oddać do sprawdzenia.

 • Za spóźnienie się z oddaniem takiego zadania projektowego jego ocena jest obniżana za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia o 10% możliwej do uzyskania za dane zadanie liczby punktów.
 • Zadania projektowe są przyjmowane do oceny do 4 tygodni po terminie, ale nie później niż w ostatnim dniu semestru.
 • Formularze zadań projektowych, wytyczne i materiały pomocnicze do ich wykonania samodzielnie są zamieszczane przez prowadzącego na platformie e-learningowej.
Prerequisites and additional requirements:

Nie określono wymagań wstępnych o dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa
Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Wyd. Difin, Warszawa
Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody. Wyd. AE Wrocław, Wrocław
Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa
Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J.: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Włodzimierz Sitko (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., Lublin, 2003
Mieszaniec J.: Strategiczne zasoby i umiejętności w górnictwie węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Górnictwo 2000”. Szczyrk, 1999
Mieszaniec J.: Metoda określania kluczowych czynników sukcesu dla sektora wydobywczego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1998
Mieszaniec J.: Tendencje integracyjne a struktury górnictwa węgla kamiennego. [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”. Ustroń, 1997

Additional information:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci w trakcie zajęć wykonują w zespołach dwuosobowych lub samodzielnie zadania projektowe na otrzymanych formularzach. Zadania projektowe oddawane są na końcu zajęć do sprawdzenia i oceniane w skali punktowej. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.