Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
System podatkowy w gospodarce
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-706-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ten obejmuje zarówno podstawy prawne regulujące system podatkowy w Polsce, jak i aspekty praktyczne, czyli rozliczenia podatkowe-case study.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i obliczeń obciążeń podatkowych w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego znaczenia obciążeń podatkowych i prapodatkowych IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_K03 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia podatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia parapodatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego IPZ1A_W05, IPZ1A_W03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę i posiada świadomość obciążania podatkowego oraz parapodatkowego podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności IPZ1A_W05, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole dokonującym analizy i obliczeń obciążeń podatkowych w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego oraz wyraża gotowość dalszego dokształcania się w obszarach praktycznego znaczenia obciążeń podatkowych i prapodatkowych + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia podatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
M_U002 Student powinien identyfikować oraz wyliczać obciążenia parapodatkowe podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę i posiada świadomość obciążania podatkowego oraz parapodatkowego podejmowanych decyzji w różnych obszarach swojej działalności + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

System podatkowy — wybrane zagadnienia (funkcje podatków, zasady ich poboru, klasyfikacje podatków)
Charakterystyka polskiego sytemu podatkowego
Organizacja polskiej administracji skarbowej
Zagadnienia rejestracji i ewidencji podatkowej
Istota i konstrukcja podatku. Źródła prawa podatkowego
Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
Materialne prawo podatkowe (omówienie podatków polskiego systemu podatkowego)
Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Auditorium classes (15h):

1. Źródła przychodów osób fizycznych
2. Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów
3. Dochód, strata
4. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu
5. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
6. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
7. System ulg podatkowych
8. Zasady rozliczenia rocznego dochodów osób fizycznych
9. Dokumentacja rozliczeniowa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów obejmujących zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy dla każdego sprawdzianu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) oraz ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,3). Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane przez podniesienie ocen zaliczeniowych i/lub egzaminacyjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć ćwiczeniowych poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Akty prawne prawa materialnego obowiązujące na dany rok
2. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf
3. Jerzy Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa, Pwn, 2006
4. Michael P. Devereux (Red.), Efektywność polityki podatkowej, 2007
5. Maciej Cieślukowski, Sławomira Kańduła, Ilona Kijek, Polski system podatkowy Materiały do ćwiczeń i wykładów, 2007
6. Agnieszka Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Tnoik Toruń, 2007
7. Grzegorz Szczodrowski, Polski system podatkowy, 2007
8. Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Wyd. 6, LEXIS NEXIS, 2011
9. Anna Krajewska: Podatki w Unii Europejskiej, PWE, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ – Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view / / Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków
2. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA, Zdzisław GAŁAŚ – Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnych — Implementation of tax depreciation methods of tangible assets in use in rock materials opencast mine / // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach z ćwiczeń audytoryjnych – student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
W przypadku zaliczenia ćwiczeń przewiduje się jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej w pierwszym terminie – w przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę pozytywną w pierwszym terminie, a chcą poprawić ocenę – ocena z pierwszego terminu jest anulowana.