Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy gospodarki odpadami
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-1-707-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
-
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu omówienie rodzajów odpadów oraz metod postępowania z nimi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01 Test,
Report
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_U02, IPZ1A_K03, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03 Test,
Report
M_U002 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów w przedsiębiorstwie IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_U01, IPZ1A_U03, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. IPZ1A_K01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. IPZ1A_K01, IPZ1A_U02, IPZ1A_U04, IPZ1A_W05, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Report
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. IPZ1A_K02, IPZ1A_K01, IPZ1A_U02, IPZ1A_W05, IPZ1A_W02, IPZ1A_W01, IPZ1A_W04, IPZ1A_W03 Test,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów w przedsiębiorstwie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Odpady – pojęcia podstawowe, definicje i podziały. Prawo w gospodarce odpadami. Hierarchia zasad postępowania z odpadami. Odpady w gospodarce o obiegu zamkniętym. Planowanie gospodarki odpadami. Ocena cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami. Odpady komunalne, źródła powstawania, charakterystyka jakościowa i ilościowa, metody postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami w gminie. Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami. Gospodarka odpadami opakowaniowymi. Gospodarka odpadami wydobywczymi.
Odpady przemysłu energetycznego, hutniczego, odpady rolno-spożywcze, osady ściekowe – kierunki odzysku i unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne – zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zasady postępowania z odpadami radioaktywnymi. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami. Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami.

Project classes (15h):

Przygotowanie projektu w zakresie gospodarki odpadami dotyczącego planowania i projektowania gospodarki w gminie lub prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu programów komputerowych opracowanych dla planowania i prowadzenia gospodarki odpadami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń na podstawie projektu.
Dla kolokwium przewidziany jest jeden termin podstawowy oraz jeden poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie oceny z kolokwium (60%) i zaliczenia z ćwiczeń (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4.Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa
5.Ustawa o odpadach z 2012 r. z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze.
6. Ustawa o odpadach wydobywczych oraz akty wykonawcze.
7. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktyw wykonawcze.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Czajka K. (red.), Bąk Z., Kaleta R., Kulczycka J., Makoudi S., Sitarz W., Skoczek A., Szlugaj J., Uliasz-Bocheńczyk A., Wdowiarz A., Wójcik A., 2000 – Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Powiatu Myślenickiego. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 150 s.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2006 – Fly Ashes from Polish Power Plants and Combined Heat and Power Plants and Conditions of their Application for Carbon Dioxide Utilization. Chemical Engineering Research and Design, vol. 84, 2006, p. 837-842.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr

Additional information:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.