Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-132-IS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma szacunek dla wiedzy, postawę afirmatywną dla permanentnej edukacji, polepszenie umiejętności komunikacyjnych IKS2A_K01, IKS2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy IKS2A_U03, IKS2A_U02 Activity during classes,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość problematyki kształcenia dorosłych oraz istoty procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń IKS2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 znajomość tematyki z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia IKS2A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma szacunek dla wiedzy, postawę afirmatywną dla permanentnej edukacji, polepszenie umiejętności komunikacyjnych + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość problematyki kształcenia dorosłych oraz istoty procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń + - - - - - - - - - -
M_W002 znajomość tematyki z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie: co to jest szkolenie, zakres programu kursu.
2. Zasady efektywnego uczenia się.
3. Analiza potrzeb szkoleniowych.
4. Projektowanie szkolenia.
5. Metody i techniki szkoleniowe.
6. Praca z grupą.
7. Analiza efektywności szkolenia.
8. Podsumowanie części teoretycznej.

Auditorium classes (15h):

Podczas ćwiczeń uczestnicy kursu prowadzą krótkie sesje szkoleniowe które następnie są wspólnie omawiane.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:
.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

.

Prerequisites and additional requirements:

.

Recommended literature and teaching resources:

Mariola Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…. , Gdańsk 2008
Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
Małgorzata Torój, Praca z grupą szkoleniową, Gdańsk, 2016
Mariola Łaguna, Paweł Fortuna, Przygotowanie szkolenia, Gdańsk, 2009
Mary Scannell, Jim Cain, Zbiór niedrogich gier szkoleniowych, Warszawa, 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bilans kompetencji (2013). Bilans kompetencji branż energetyka, budownictwo pasywne
i energooszczędne, life science i wybrane segmenty branży kreatywnej. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: J. Górniak, M. Kossowska, P. Prokopowicz, G. Żmuda, K. Jaśko, J. Pyrkosz, K. Dukała, B. Baryła, M. Taraday i M. Króla. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J., Żmuda, G. (2010). Simulation games – towards innovative education. IHEPI 2010: Publikon Publishers/ID Research Ltd., 59-67. [rozdział w publikacji pokonferencyjnej]

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Pyrkosz, J. (2009). Być jak Rockefeller. Psychologia w szkole, 1(21), 91-98.

Additional information:

.