Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial Planning and Landscape Architecture
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-317-IS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapozna się z systemem planowania przestrzennego, rolą dokumentów planistycznych w realizacji inwestycji budowlanych oraz kształtowaniu i ochronie krajobrazu, a także metodami waloryzacji krajobrazu. Pozna także rolę inwestora i społeczeństwa gospodarowaniu przestrzenią.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania konfliktów przestrzennych w inwestycjach budowlanych. IKS2A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. IKS2A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Potrafi uczestniczyć w procesie planowania przestrzennego oraz korzystać z dokumentów planistycznych, uzyskiwać wypisy i wyrysy oraz właściwie ocenić zagrożenia dla wybranej inwestycji wynikające z uwarunkowań przestrzennych. IKS2A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_U002 Potrafi wykonać analizę widokową oraz stosować metody waloryzacji krajobrazu. IKS2A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie system dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu krajobrazu oraz rolę społeczeństwa i inwestora w procedurze uchwalania/wydawania dokumentów planistycznych. IKS2A_W04, IKS2A_W02 Execution of a project,
Participation in a discussion
M_W002 Zna i rozumie zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego oraz metody waloryzacji krajobrazu. IKS2A_W04, IKS2A_W02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania konfliktów przestrzennych w inwestycjach budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uczestniczyć w procesie planowania przestrzennego oraz korzystać z dokumentów planistycznych, uzyskiwać wypisy i wyrysy oraz właściwie ocenić zagrożenia dla wybranej inwestycji wynikające z uwarunkowań przestrzennych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać analizę widokową oraz stosować metody waloryzacji krajobrazu. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie system dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu krajobrazu oraz rolę społeczeństwa i inwestora w procedurze uchwalania/wydawania dokumentów planistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego oraz metody waloryzacji krajobrazu. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1) Informacje wprowadzające: podstawowe definicje – gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, ład przestrzenny, interes publiczny, obszar przestrzeni publicznej, krajobraz, architektura krajobrazu i in.; podstawy prawne.
2) Systematyka dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich wzajemne relacje.
3) Podstawowe dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – rola inwestora i mieszkańca, procedura uchwalania, zakres merytoryczny, zasięg obowiązywania, znaczenie prawne.
4) Rola planowania przestrzennego w realizacji inwestycji. Inwestycje celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – procedura wydawania, zakres merytoryczny, zasięg obowiązywania, znaczenie prawne.
5) Przestrzeń publiczna w planowaniu przestrzennym. Wpływ jakości przestrzeni publicznych, krajobrazu i architektury na warunki życia społeczeństwa. Zrewitalizowane tereny poprzemysłowe jako przestrzenie publiczne. Tymczasowa przestrzeń publiczna – udział społeczeństwa w jej organizowaniu.
6) Zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego. Analiza widokowa. Ustawa „krajobrazowa” – wpływ na krajobraz i ład przestrzenny.
7) Rola planowania przestrzennego w zachowaniu ładu przestrzennego i ochronie krajobrazu.
8) Metody waloryzacji i oceny krajobrazu. Analiza studiów przypadku.

Project classes (15h):

Opracowanie projektu ulokowania wybranej inwestycji z uwzględnieniem zapisów dokumentów planistycznych oraz ochrony krajobrazu na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz inne ustawy i rozporządzenia dostępne w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
2) Kozłowski S. i in. (2005): Vademecum Gospodarki Przestrzennej, IRM Kraków.
3) Polski J. (2007): Systemowe planowanie przestrzennego a ochrona środowiska, Wyd. Politechniki Krakowskiej.
4) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa, 2007.
5) Bogdanowski J. (1994): Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno–krajobrazowych (JARK – WAK) w studiach i projektowaniu. Politechnika Krakowska.
6) Böhm A. (1994): Architektura krajobrazu jej początki i rozwój. Politechnika Krakowska, Kraków.
7) Böhm A. (2006): Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Kraków, , Politechnika Krakowska
8) Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków, 2003.
9) Böhm A. (2007): Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,.
10) Szewczyk-Świątek A. (2014): Karnawalizacja architektoniczna jako instrument intencjonalnej deformacji wizerunku dziedzictwa górniczego, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech (red. Cała M., von Bismarck F., Illing M.), Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 406–417, (w j. niem. i pol.).
11) Wielgus, K., Wielgus-Środulska J. (2003): Zarys zasad rejestracji zintegrowanej: postaci, wartości i przemian krajobrazów inżynieryjnych, z doświadczeń dydaktycznych i projektowych, dotyczących wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Karwińska A., Böhm A., Ostręga A. (2016): Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta, Wyd. Texter Sp. z o.o., Warszawa. S. 174. Tryb dostępu: https://www.texterbooks.com/pl/p/Przestrzenie-publiczne-w-rozwoju-miasta/143 [2016-11-17]. Tekst dostępny po zakupie książki.
2) Uberman R. Ostrega A. (2007): Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST. Kraków.
3) Uberman R., Ostręga A. (2006): Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17–24.

Additional information:

brak