Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of industrial heritage
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-318-IS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Installations
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

Student zostanie zapoznany ze znaczeniem dziedzictwa przemysłu dla zachowania ciągłości historii, tożsamości miejsc, a także rozwoju społeczno-gospodarczego. Student pozna także podejścia do ochrony i adaptacji stosowane w różnych krajach oraz przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o ciągłości historii i tożsamości miejsc. IKS2A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. IKS2A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy oraz określić formy i zakres ochrony konserwatorskiej. IKS2A_U05 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. IKS2A_U05 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie dziedzictwa przemysłowego oraz podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów. IKS2A_W04, IKS2A_W02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
M_W002 Zna i rozumie przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji, a także procedurę formalno-prawną i źródła finansowania. IKS2A_W04, IKS2A_W02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o ciągłości historii i tożsamości miejsc. + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy oraz określić formy i zakres ochrony konserwatorskiej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie dziedzictwa przemysłowego oraz podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji, a także procedurę formalno-prawną i źródła finansowania. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia: architektura przemysłowa, zabytek, zabytek techniki, dziedzictwo kultury, dziedzictwo przemysłowe, dobro kultury współczesnej, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja.
2. Wpływ przemysłu na rozwój miast i regionów. Materialne i duchowe dziedzictwo przemysłu.
3. Formalno-prawna procedura ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego. Formy ochrony konserwatorskiej. Źródła finansowania prac zabezpieczających i adaptacyjnych.
4. Ochrona dziedzictwa w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wzrost świadomości znaczenia spuścizny przemysłu na przestrzeni dekad. Podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów.
5. Dziedzictwo przemysłu jako potencjał rozwoju obszarów i regionów przemysłowych i sposób zachowania tożsamości. Dziedzictwo przemysłu jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Turystyka industrialna.
6. Zagrożenia dla dziedzictwa przemysłowego. Definicja i rodzaje zagrożeń. Zakres prac profilaktycznych i konserwatorskich.
7. Studia przypadku z kraju i zagranicy – adaptacja obiektów i zespołów zabudowy poprzemysłowej dla nowych funkcji. Identyfikacja problemów i czynników sukcesu.
8. Wizyta terenowa do obiektu poprzemysłowego zaadaptowanego dla nowych funkcji.

Project classes (15h):

Studium przypadku wybranego obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej zaadaptowanej dla nowych funkcji. Analiza stanu zachowania historycznej zabudowy. Formy i zakres ochrony konserwatorskiej. Ocena adekwatności nowych funkcji do walorów historyczno-architektonicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna, wizyta terenowa, studia przypadku, dyskusja.
 • Project classes: Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych i wykonanie pracy w grupach.
Method of calculating the final grade:

Na podstawie ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem części ćwiczenia projektowego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego: https://kopalniaguido.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=131&Itemid=608.
2. Kosmaty J. (2007): Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 10 latach od zakończenia eksploatacji węgla, [w:] IX Konferencja pn. Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, s. 61–69, 2007.
3. Ślesiński W. (1990): Konserwacja zabytków sztuki, tom 2, Arkady.
4. Charytonow E. (1963): Zarys historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
5. Buchner M. (1983): Zarys projektowania i historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,.
6. Mączeński Z. (1956): Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Cała M., Ostręga A. (2013): Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
2. Lenartowicz J.K., Ostręga A. (2012): Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, pp. 181–192.
3. Ostręga A. (2012): Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 7, s. 88–97.
4. Ostręga A. (2012): Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61.
5. Ostręga A. (2009): Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.

Additional information:

brak