Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i komfortem budynków
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-119-WK-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Industrial ventillation and air-conditioning
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu wpływu systemów technicznych na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w tzw. „budynkach inteligentnych”.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada świadomość konieczności samodzielnego podejścia do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. IKS2A_K03, IKS2A_K01 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Znajomość wpływu systemów zarządzania budynku na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kosztów eksploatacji budynku. IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru systemu obsługi technicznej budynku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i systemem sterowania. IKS2A_U03, IKS2A_U05, IKS2A_U04 Execution of a project,
Project,
Oral answer
M_U002 Student potrafi opracowac podstawowe standardy zabezpieczeń i sterowania instalcajmi technicznymi w budynkach inteligentnych . IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu systemów technicznej obsługi budynku wraz zapewnieniem bezpieczeństwa w budynku inteligentnym. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05 Project,
Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie systemów sterowania w budynkach z uwzględnieniem ich funkcjonalności, możliwości zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa w budynku. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05 Project,
Activity during classes,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań technicznych i prawnych dotyczących systemów bezpieczeństwa. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Test,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość konieczności samodzielnego podejścia do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_K002 Znajomość wpływu systemów zarządzania budynku na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kosztów eksploatacji budynku. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru systemu obsługi technicznej budynku wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i systemem sterowania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracowac podstawowe standardy zabezpieczeń i sterowania instalcajmi technicznymi w budynkach inteligentnych . + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu systemów technicznej obsługi budynku wraz zapewnieniem bezpieczeństwa w budynku inteligentnym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie systemów sterowania w budynkach z uwzględnieniem ich funkcjonalności, możliwości zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa w budynku. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań technicznych i prawnych dotyczących systemów bezpieczeństwa. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 1 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Inne 1 h
Module content
Lectures (15h):

Wprowadzenie. Podstawowe definicje z zakresu BMS i SMS oraz budynków inteligentnych.
Struktury systemów sterowania bezpieczeństwem i komfortem w budynkach.
Komfort w budynkach inteligentnych (komfort fizyczny i komfort cieplny, syndrom chorego budynku).
Zarządzanie komfortem cieplnym budynku (możliwości systemów komfortu, lokalizacja czujników systemu komfortu).
Systemy zarządzania komfortem budynku (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie) – BMS.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku.
Zarządzanie bezpieczeństwem budynku.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem budynku (systemy zabezpieczające ludzi i mienie przed skutkami zagrożeń losowych oraz świadomej działalności człowieka)-SMS.
Standardy komunikacji w systemach SMS i BMS.
Integracja systemów SMS i BMS w budynku.
Facility Management w budynkach inteligentnych.
Wybrane systemy certyfikacji budynków (Leed, Bream, Klasyfikacja „A-C”).

Project classes (15h):

Wybór systemu komfortu, użytkowego i bezpieczeństwa budynku inteligentnego.
Określenie standardu budynku inteligentnego.
Określenie podstawowych funkcji użytkowych i technicznych budynku.
Wyznaczenie źródeł zanieczyszczeń i strat energetycznych.
Opracowanie systemu komfortu, użytkowego i zabezpieczenia w budynku
inteligentnym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie oddania i zaliczenia opracowania projektowego ustalonego przez prowadzącego zajęcia. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.
Wiedza nabyta w trakcie zajęć wykładowych weryfikowna jest poprzez kolokwium zaliczeniowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,5 + ocena z zajęć projektowych x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych ustala prowadzący zajęcia. Prowadzący może żadać obecnosći w ramach godzin konsultacyjnych. Zaliczenie odbywa się, w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego opracowania projektowego w formie pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

Aktywność na wykładach i ćwiczenaich projektowych może być premiowana. Zasady ustala prowadzący zajęcia.

Recommended literature and teaching resources:

Horyński M.: “Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych”. Politechnika Lubelska, Lublin 2015
Mikulik J.: “Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach”. Uczelniane. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
pod red. Elżbiety Niezabitowskiej: “Budynek inteligentny”. Tom I – Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego. Wydawnictwo: Politechnika Śląska, Katowice 2005
pod red. Elżbiety Niezabitowskiej: “Budynek inteligentny”. Tom II – Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. Wydawnictwo: Politechnika Śląska, Katowice 2005
pod red. Piotra Borkowskiego: “Inteligentne systemy zarządzania budynkiem”. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Obracaj D., Korzec M., Matusik M., Sas S.: Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 6/48/2017

Obracaj D., Korzec M., Sas S.: Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 3/48/2017
Obracaj D., Korzec M., Sas S.: Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 6/47/2016
Szlązak. N., Obracaj D., Borowski M.: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines – Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, t. 4, z. 3 s. 123–133, Kraków 2009
Szlązak. N., Obracaj D., Borowski M.: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, R. 8, nr 6–7, s. 233–236, 2001
Szlązak. N., Szlązak J., Obracaj D., Borowski M.: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, R. 25, z. 2, s. 121–128, Kraków 2001

Additional information:

Wymagane jest zaliczenie treści wykładów przewidzianych w progamie przedmiotu.