Module also offered within study programmes:
Code Study programme
GBUD-2-327-IP-s Civil Engineering (Engineering of construction projects) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-313-IS-s Environmental Engineering (Environmental Installations) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-314-WK-s Environmental Engineering (Industrial ventillation and air-conditioning) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-327-KB-s Civil Engineering (Civil engineering constructions) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-327-GT-s Civil Engineering (Geotechnics and special civil engineering) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-327-RM-s Civil Engineering (Rrenovation and modernization of buildings) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-312-ZB-s - (Management of Occupational Health and Safety) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-312-CP-s - (Controlling of production processes) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-313-LM-s - (Lean Manufacturing) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-313-ZS-s - (Management in environmental engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-309-ZP-s - (Management of industrial enterprise) - full-time studies second-cycle studies
GRTZ-2-306-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-313-GP-s Mining Engineering (Underground mining) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-304-PS-s Mining Engineering (Mineral processing) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-304-GB-s Mining Engineering (Mining geomechanics and underground construction) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-312-GO-s Mining Engineering (Open pit mining) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Paraseismic influence on the environment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-314-WK-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Industrial ventillation and air-conditioning
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Module summary

The student understands the problem of the impact of vibrations induced from various sources in the aspecke of impact on building structures.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. IKS2A_K01, IKS2A_K03 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Scientific paper
M_U002 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Test,
Presentation
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. IKS2A_W04 Presentation
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. IKS2A_W04 Test
M_W003 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. IKS2A_W04 Test
M_W004 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods IKS2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. + + - - - - - - - - -
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. + + - - - - - - - - -
M_W004 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Intorduction to explosive materials

- Properties of explosives and blasting agents (Low and High explosives, Primary and Secondary explosives, construction and various types of charges)

2. Physical and chemical properties of explosives

- Determination of oxygen balance

- Rules of explosive’s decomposition

- Determination of post shoot gases energy

- Shock wave and acoustic wave properties

3. Detonation and rock breakage mechanism

- principle of detonation and breakage

- rock breakage, zones formation

4. Prediction and control of ground vibrations

- the measurement equipment

- ground vibration assessment

5.Influence of blasting on surface structure and underground structure

- Surface blasting – underground effects

- Underground blasting – underground effects

- Evaluation of tremors energy. The GSI scale.

- The Arias integral

- The paraseismic influence of demolition works on the environment

6. The influence of transport vibration and machine vibration on housing structures

- differences in the time and frequency domain

- the impact of non – blasting ground vibration on housing structure (differences in assessment)

Auditorium classes (15h):

Mathematical methods of ground vibration analyses in the time and frequency domain

- Fast Fourier Transforma, Short Time Fourier Transform, Walvet Transform, Matching Pursuit analysis

Structural response of Surface structure to the ground born vibration

- Formation of the low frequency vibration

- Effect of repeated blasting works to housing structure

- Respond spectrum

- Studies on the residential and industrial structures

The assessment of the human response to the ground born vibration

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark on the basis of test in written form of lecture, auditory exercises marks.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The final grade is the weighted average of lecture ratings (weight 0.5), auditorium classes (weight 0.5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes.

Prerequisites and additional requirements:

lack

Recommended literature and teaching resources:

1. Olofsson S.O. 1990. Applied explosives technology for construction and mining. Edition 2. Publisher APPLEX.

2. Akhavan J. 2011. The chemistry of explosives. Royal Society of Chemistry. Third Edition,New edition edition.

3. Cooper P. 1996. Explosives engineering. Wiley-VCH. First edition

4. Pal Roy P. 2005. Rock blasting efffects and operations. A.A. Balkema publishers

5. Dowding C.H. 2000. Construction Vibrations, International Society of Explosives

6. Gupta A.K. 1993. Response spectrum method in seismic analysis and design of structures. CRC Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions — Problematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845
 2. Research review of the influence of millisecond delay on intensity and structure of vibrations induced with blasting works in Polish strip mines — Przegląd badań nad wpływem opóźnienia milisekundowego na intensywność i strukturę drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w polskich kopalniach odkrywkowych / Józef PYRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 81–91
 3. Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412
Additional information:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended.