Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy geologii i mineralogii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-103-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Module summary

Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje podstawowe zagadnienia związane z geologią, w tym z mineralogią, stratygrafią i petrografią; potrafi makroskopowo rozpoznać podstawowe skały występujące na obszarze kraju.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. IKS1A_K01 Involvement in teamwork
M_K002 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. IKS1A_U05, IKS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozpoznać podstawowe minerały skałotwórcze. IKS1A_U03, IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_W04 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne, a także podstawowe struktury i tekstury. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W04 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student rozpozna i scharakteryzuje podstawowe kopaliny występujące na terenie kraju. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Scientific paper,
Case study,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. IKS1A_W01, IKS1A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna podstawy mineralogii z elementami krystalografii i krystalochemii. IKS1A_W01, IKS1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu petrografii. IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię ziemi. IKS1A_W04 Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać podstawowe minerały skałotwórcze. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne, a także podstawowe struktury i tekstury. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student rozpozna i scharakteryzuje podstawowe kopaliny występujące na terenie kraju. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy mineralogii z elementami krystalografii i krystalochemii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu petrografii. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię ziemi. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Teoria powstania Wszechświata i Układu Słonecznego. Budowa wnętrza Ziemi, teoria tektoniki płyt litosfery, procesy endo- i egzogeniczne, plutonizm, wulkanizm, metamorfizm, diastrofizm, denudacja, cykl geologiczny. Metody badawcze stosowane w mineralogii, własności fizyczne i optyczne minerałów, minerały skałotwórcze. Podstawy petrografii, procesy skałotwórcze, genetyczny podział skał, struktury i tekstury, petrografia skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

Auditorium classes (15h):

Elementy krystalografii i krystalochemii, cechy makroskopowe podstawowych minerałów skałotwórczych. Skały magmowe, osadowe i metamorficzne: skład mineralny, cechy strukturalne i teksturalne. Rozpoznawanie i podstawy klasyfikacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Poprawa ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem spełnienie następujących kryteriów: nie wyczerpane zostały wszystkie terminy zaliczenia, student zapoznał się z uwagami prowadzącego do poprzedniej, osoba przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzących.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bolewski A., 1990: Mineralogia Ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
2. Jaroszewski W. (red.), 1986: Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3. Jaroszewski W. (red.), 1985: Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
4. Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Manecki A., Muszyński M., 2008: Przewodnik do ćwiczeń z petrografii. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków.
6. Mizerski W., 2002: Geologia dynamiczna dla geografów. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
7. Ryka W., 1991: Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
8. Stanley S. M.,2002: Historia Ziemi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Różkowski A., Grabala D., Kaczkowska E., Różkowski K., Wróbel J., 2005: Regionalna strefowość hydrochemiczna w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Regional hydrochemical zonality within the Carboniferous strata of the Upper Silesian Coal Basin). W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 609–616.
2. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Borczak S., Różkowski K., 2005: Właściwości hydrogeologiczne wapieni górnojurajskich opróbowanych w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej w świetle badań laboratoryjnych. Materiały 39 Sympozjum Speleologicznego. Starbienino 07-09.10.2005. Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, Kraków: 41 – 43.
3. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Różkowski K., 2005: Szczelinowatość wapieni górnej jury Wyżyny Krakowskiej i jej ocena ilościowa. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A.. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 631 – 636.
4. Różkowski J., Motyka J., Różkowski K., Polonius A., 2005: Charakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnych. Kras i Speleologia, t. 11 (XX). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 221 – 227.
5. Hajdo S., Klich J., Galiniak G., Polak K., Różkowski K., 2012: Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no 3.

Additional information:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez kolokwium zaliczeniowe. Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.