Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
BHP i ergonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-105-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka wykładu zawiera podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Studenci zostaną zapoznani z zagrożeniami czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy. Przedstawiony zostanie model ergonomia – człowiek – środowisko wraz z przykładami na stanowiskach pracy. W tracie wykładów zostaną przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy, zna zagrożenia występujęce w środowisku pracy IKS1A_K02, IKS1A_K04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy IKS1A_U05, IKS1A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników fizycznych w środowisku pracy IKS1A_U05, IKS1A_U02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy IKS1A_W04, IKS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna definicję wypadku IKS1A_W04, IKS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna choroby zawodowe związane z wykonowaniem pracy IKS1A_W04, IKS1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W004 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego IKS1A_W04, IKS1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna przepisy z zakresu prawa i ochrony pracy, zna zagrożenia występujęce w środowisku pracy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników fizycznych w środowisku pracy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna definicję wypadku + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna choroby zawodowe związane z wykonowaniem pracy + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10 Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: systemy, modele, aspekty ekonomiczne, kształtowanie kultury bezpieczeństwa i rola pracodawcy.
14. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.
15. Organizacja i metody pracy służb BHP: zadania, wymagania, kwalifikacje, obowiązki, rodzaje i zasady szkoleń pracowniczych.

Laboratory classes (15h):

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych
1. Mikroklimat
2. Pomiar gazów
3. Zapylenie
4. Hałas
5. Oświetlenie
6. Wybuchy
7. Wibracje

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz test zaliczeniowy

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęcia laboratoryjne.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; “Bezpieczna kopalnia” Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2018
5. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M.Kapusta, D. Nowak-Senderowska, W. Andrusikiewicz.: Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika — Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011.

2. P.Bąk. M.Kapusta.: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.

3. M.Kapusta, M.Sukiennik, P.Bąk: Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741 – 2017 nr 5.

4. W.Danielak, M.Kapusta, M.Kraszewska: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : studia przypadków – Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2018.

Additional information:

-