Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-107-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z podstawami inżynierii środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko IKS1A_K01 Report,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W04 Test,
Report
M_U002 Posiada umiejętość identyfikacji czynników i zjawisk wpływających na realizację zasady zrównoważonego rozwoju IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test
M_U003 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb IKS1A_U03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W04 Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test
M_W003 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W02, IKS1A_U04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętość identyfikacji czynników i zjawisk wpływających na realizację zasady zrównoważonego rozwoju + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Historia ochrony środowiska. Podstawowe pojęcia. Elementy środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona atmosfery (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody zapobiegania i oczyszczania). Ochrona gleb (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony). Środowisko wodne, woda w życiu człowieka, zanieczyszczenia wód (źródła, metody zapobiegania i oczyszczania). Hałas, wibracje, promieniowanie w środowisku. Litosfera – środowisko geologiczne. Wpływ działalności człowieka na środowisko geologiczne. Krajobraz, ekosystem, biocenoza, różnorodność gatunkowa. Podstawowe strategie ochrony środowiska. Ślad węglowy.

Laboratory classes (15h):

Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód i ścieków. Badanie wybranych zanieczyszczeń gleb. Pomiary hałasu w aglomeracji miejskiej. Zajęcia terenowe – obszar zdegradowany przemysłowo, inwentaryzacja zmian antropogenicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (średnia arytmetyczna)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5.Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Uliasz-Bochenczyk A. , Mokrzycki E., Mazurkiewicz M. , Piotrowski Z. , 2006 – Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design. vol. 84 no. A9, p. 843–846.
Pawul M., Ecological education of adults as basis of correct municipal waste management, Waste Forum (Czasopismo elektroniczne), 2010 s. 417–421.
Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 2011 vol. 6 no. 2, s. 147–156.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A.,Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Laboratorium z ochrony środowiska — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Kwiecień J., Pawul M., Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami, Inżynieria Ekologiczna, s. 100–109.
Sobczyk W., Pawul M., Rewitalizacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie), Przegląd Górniczy, 2013 t. 69 nr 12, s. 118–125.
Gliniak M., Pawul M., Sobczyk W., Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie, Logistyka, 2014 nr 4 s. 4295–4302.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa-Kozik A., Gliniak M., Kępys W., Kowalska A., Łyko P., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Śliwka M., Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.

Additional information:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.