Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-108-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Module summary

Na wykładzie omawiane są podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjnych, którym
towarzyszą przykłady zadań rozwiązywane na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej IKS1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych IKS1A_U02, IKS1A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem IKS1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. IKS1A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej IKS1A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) IKS1A_W01, IKS1A_W05 Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna zasady działania sieci komputerowych oraz zagrożeń związanych z pracą w sieci. IKS1A_W05 Activity during classes,
Test
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera. IKS1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. IKS1A_W03 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady działania sieci komputerowych oraz zagrożeń związanych z pracą w sieci. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy komputera. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

Historia techniki obliczeniowej. Zasada działania komputera, sposoby kodowania danych, programy. Budowa mikrokomputera, urządzenia peryferyjne, zasilanie. Oprogramowanie: znaczenie i podział, problem praw autorskich. Funkcje systemu operacyjnego. Systemy operacyjne. Programy użytkowe. Wirusy komputerowe. Arkusze kalkulacyjne, zaawansowane możliwości. Podstawy programowania w języku VisualBasic. Lokalne i globalne sieci komputerowe i ich zastosowanie. Historia i struktura Internetu. Protokół TCP/IP. Adresy IP. Niektóre usługi internetowe.

Laboratory classes (15h):

Przekazanie umiejętności w zakresie: wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego; wykorzystania programu do edycji tekstu w zakresie tworzenia, formatowania, drukowania i umieszczania w tekście obiektów oraz tabel; użycia programu arkusza kalkulacyjnego w zakresie tworzenia, formatowania, modyfikacji arkusza oraz użycia podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego. Podstawy programowania w języku VisualBasic.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez
prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych z wykonania zadanych ćwiczeń na zajęciach oraz zadanych zagadnień do opracowania. Formę i tryb przedstawiania do zaliczeń opracowań określa prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia może również zezwolić na uzupełnienie braków oraz poprawienie negatywnych ocen z zadanych zagadnień w formie elektronicznej. Należy zaliczyć wszystkie wskazane przez prowadzącego zagadnienia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie oceny z laboratorium. Ocena może być podwyższona za aktywność na zajęciach. Nieobecność na zajęciach należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Cieciura Marek. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań.
Tadeusiewicz Ryszard. Podstawy informatyki.
Tadeusiewicz Ryszard. Społeczność Interrnetu.
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Windows….Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Word…. Wyd. MIKOM
Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word…. Wyd. MIKOM
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Internetu. Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Excel…. Wyd. MIKOM
Sikorski W. Ćwiczenia z …Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM
Ceran K. Ćwiczenia z PowerPoint…… Wyd. MIKOM
Biolik L., Machowski J., Microsoft Visual Basic 2010 krok po kroku
Thearon W., Newsome B., Visual Basic 2010. Od podstaw

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K.W.Broda, W.Filipek: Wybór optymalnej metody całkowania numerycznego w zagadnieniach zjawiska kolmatacji. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28, z.4 (2004), 47-54
M.Branny, K.Broda, K.Filek, W.Filipek, W.Mikołajczyk: CFD Symulation of Reverse Flow Phenomena In Declined Galleries. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, Vol.30, z3, 2006

Additional information:

W przypadku dużego zaawansowania grupy zajęcia mogą być rozszerzone o nowe elementy.