Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy ekonomii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-109-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii oraz nabywają umiejętność analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania IKS1A_K01 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny IKS1A_K01 Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena) IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami IKS1A_U03, IKS1A_U05 Test,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania problemów praktyki gospodarczej oraz kształtowania decyzji produkcyjnych wpływających na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw IKS1A_U03, IKS1A_U05 Test,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mikro- i markoekonomii IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_W03 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwej analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych IKS1A_W04, IKS1A_W03 Participation in a discussion,
Test
M_W003 Identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena) + + - - - - - - - - -
M_U002 Klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania problemów praktyki gospodarczej oraz kształtowania decyzji produkcyjnych wpływających na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mikro- i markoekonomii + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwej analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Przedmiot ekonomii i metoda badań ekonomicznych. Ekonomia pozytywna i normatywna, makro i mikroekonomia, prawa ekonomiczne. Potrzeby i ich zaspokajanie. Dobra, usługi i produkcja.
 2. Pojęcie gospodarowania. Czynniki produkcji. Rzadkość (ograniczoność zasobów) czynników produkcji. Rzadkość zasobów a racjonalne gospodarowanie. Wybór ekonomiczny. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny.
 3. Mechanizm działania gospodarki rynkowej: pojęcie rynku, podział rynku (rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników wytwórczych), sektory gospodarek, typy gospodarek.
 4. Podstawowa analiza rynku (popyt, podaż, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży).
 5. Podstawy prawne, rodzaje i formy organizacyjne przedsiębiorstw. Typy i rodzaje spółek handlowych.
 6. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zużycie i wykorzystanie środków trwałych, metody amortyzacji i ich zastosowanie, źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych. Formy i rodzaje leasingu.
 7. Środki obrotowe – pojęcie i ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi (cykl krążenia a cykl handlowy).
 8. Gospodarowanie zasobami pracy – poziom i struktura zatrudnienia, wydajność a pracochłonność, płace.
 9. Pojęcie nakładów, wydatków i kosztów przedsiębiorstwa.
 10. Efektywność, rentowność, zyskowność – miary i wskaźniki oceny.
 11. Bezrobocie.
 12. Istota, funkcja, rodzaje pieniądza.

Auditorium classes (15h):

 1. Podstawowa analiza rynku: potrzeby ludzkie a popyt, czynniki determinujące popyt, interpretacja graficzna, przykłady, krzywa popytu. Podaż i czynniki ją kształtujące, krzywa podaży.
 2. Równowaga rynkowa: graficzne interpretacje punktu równowagi, zjawisko nadprodukcji i niedoboru, pułapy cenowe.
 3. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Interpretacja ekonomiczna i graficzna współczynnika. Elastyczność podaży (cenowa), liczenie i interpretacja współczynnika.
 4. Typy i rodzaje spółek handlowych.
 5. Metody amortyzacji i ich zastosowanie, źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych.
 6. Formy i rodzaje leasingu.
 7. Ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi. Cykl krążenia a cykl handlowy.
 8. Pojęcie i podział kosztów przedsiębiorstwa. Wykresy kosztów.
 9. Próg rentowności. Dźwignia operacyjna.
 10. Systemy płac.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu obejmującego zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową jest pozytywna ocena ze sprawdzianu. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1997.
Blaug M.: Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.
Samuelson A., Nordhaus W. D.: Ekonomia, tom 1, PWN, Warszawa 2004.
Szczepaniec M.: Makroekonomia – przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Fuksa D.: Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012. (Rozprawy Monografie /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 2. Fuksa D., Ciszyńska E.: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie Zintegrowanej Polityki Produktowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, S. 456–462.
 3. Fuksa D.: Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 7–8, s. 74–85.
 4. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.
 5. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.
 6. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77.
Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.