Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Protection Law
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-110-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Module summary

Zaznajomienie studenta z systemem prawa ochrony środowiska w Polsce i UE oraz nauczenie relacji pomiędzy poszczególnymi przepisami prawa, jego interpretacji a także procedur formalno-prawnych dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie do niego zmian.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca. IKS1A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
M_K002 Poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. IKS1A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Wyszukać odpowiednie przepisy prawa i je interpretować, także wykorzystując orzecznictwo. IKS1A_U03 Involvement in teamwork,
Execution of a project
M_U002 Pracować w grupie opracowując procedury formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie w nim zmian. IKS1A_U03 Involvement in teamwork,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego. IKS1A_W01 Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes,
Test
M_W002 Organizację administracji ochrony środowiska, instrumenty oraz odpowiedzialność w ochronie środowiska. IKS1A_W01 Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca. + - - + - - - - - - -
M_K002 Poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Wyszukać odpowiednie przepisy prawa i je interpretować, także wykorzystując orzecznictwo. - - - + - - - - - - -
M_U002 Pracować w grupie opracowując procedury formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie w nim zmian. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Organizację administracji ochrony środowiska, instrumenty oraz odpowiedzialność w ochronie środowiska. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

1) Podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady ochrony środowiska.
2) System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła prawa, hierarchia aktów prawnych, prawo wspólnotowe w systemie prawa polskiego.
3) Instrumenty ochrony środowiska: nakazowo-władcze, ekonomiczne, planistyczne, społeczne, odpowiedzialność prawna i in.
4) Organizacja administracji ochrony środowiska.
5) Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku.
6) Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej. Standardy BAT – Best Available Techniques.
7) Odpowiedzialność w ochronie środowiska. Rodzaje i funkcje odpowiedzialności.
8) Prawa i obowiązki obywateli związane z ochroną środowiska.

Project classes (15h):

Opracowanie procedur formalno-prawnych dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie do niego zmian: 1) pozwolenia zintegrowanego dla wybranej instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska lub jego elementów np. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, instalacji w przemyśle mineralnym; 2) pozwolenia wodnoprawnego np. na zrzut wód deszczowych; 3) zezwolenia na usunięcie drzew; wraz z wypełnieniem wymaganych przepisami wniosków.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę prezentowaną na wykładach (2 terminy). Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanych projektów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1) Ustawa Prawo ochrony środowiska i inne ustawy oraz rozporządzenia dostępne w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
2) Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem http://www.nsa.gov.pl/baza-orzeczen.php
3) Górski M., Pchałek M., Radecki W. Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jędrośka J. (2019): Prawo ochrony środowiska. Komentarz. 3 wydanie. Wydawnictwo: C.H.Beck.
4) Rakoczy B., Wierzbowski B. (2018): Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.
5) Danecka D., Kierzkowska J., Trzcińska D. (2018): Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.
6) Barczak A., Ogonowska A. (2018): Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Uberman R., Ostrega A. (2009): Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
2) Ostręga A. (2008): Próba pozyskania nieruchomości na cele wydobywcze na podstawie art. 88 Prawa geologicznego i górniczego – część 1. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 2, s. 11–13.
3) Ostręga A. (2008): Próba pozyskania nieruchomości na cele wydobywcze na podstawie art. 88 Prawa geologicznego i górniczego – część 2. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 3, s. 14–16.
4) Uberman R., Ostręga A. (2007): Skutki wprowadzenia obszarów Natura 2000 dla działalności górniczej. Górnictwo Odkrywkowe Nr 5-6, s. 208–215.
5) Uberman R. Ostrega A. (2007): Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST. Kraków.
6) Uberman R., Ostręga A. (2007): Skutki wprowadzenia obszarów Natura 2000 dla działalności górniczej. Górnictwo Odkrywkowe Nr 5-6, s. 208–215.
7) Ostręga A., Uberman R. (2006): Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych [Legal aspects of post-mining sites revitalisation]. Górnictwo i Geoinżynieria. Zeszyt 4, s. 115–127.
8) Uberman R., Ostręga A., Mikołajczak J., Olech B. (2006): Gospodarka odpadami innymi niż wydobywcze w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego na przykładzie BOT KWB Bełchatów SA. Węgiel Brunatny. Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia nr 2 (55), s. 30–37.
9) Uberman R., Ostręga A. (2006): Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17–24.
10) Uberman R., Ostręga A. (2002): Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego w rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych w świetle przepisów prawa. Wyd. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 98, Wrocław, s. 503–515.

Additional information:

None