Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-205-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Module summary

Rysunek techniczny architektoniczno – budowlany z elementami rysunku instalacyjnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z rysunku technicznego, a szczególnie z zakresu wspomagania komputerowego CAD IKS1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane i instalacyjne metodą tradycyjną i z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania CAD IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach technicznych, architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych wykonanych metodą tradycyjną i z użyciem CAD IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych IKS1A_W02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych IKS1A_W02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z rysunku technicznego, a szczególnie z zakresu wspomagania komputerowego CAD + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane i instalacyjne metodą tradycyjną i z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania CAD + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach technicznych, architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych wykonanych metodą tradycyjną i z użyciem CAD + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 63 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Informacje podstawowe o rysunku technicznym
 2. Elementy geometrii wykreślnej w rysunku technicznym (podstawy rzutowania prostokątnego)
 3. Elementy geometrii wykreślnej w rysunku technicznym (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne)
 4. Rysunek techniczny budowlany
 5. Rysunek instalacji budowlanych
 6. Zastosowanie zasad rysunku budowlanego w wykonywaniu dokumentacji technicznej

Laboratory classes (30h):

Rysunek techniczny z zastosowaniem programów komputerowych. Zajęcia w pracowni komputerowej – AutoCad. Tematy zadań związane z wykładem i Polskimi Normami.

Project classes (15h):

Rysunek techniczny z zastosowaniem tradycyjnych technik kreślenia. Tematy zadań związane z wykładem i Polskimi Normami.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
 3. Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:
 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
 2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i laboratoryjnych.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca na sali, podobnie na zajęciach laboratoryjnych musi być realizowany ten sam temat i są wolne stanowiska komputerowe.
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. J. Bieniasz, B. Januszewski, M. Piekarski: Rysunek techniczny w budownictwie. Politechnika Rzeszowska 2008.
 2. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady 2008.
 3. J. Mazur, A. Tofiluk: Rysunek budowlany. WSiP 2008.
 4. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwo WNT 2009.
 5. A. Pikoń: AutoCAD 2010. Pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion 2010.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Deformacje nieciągle na powierzchni terenu jako uboczny skutek prowadzenia podziemnej
  eksploatacji górniczej : [poster] — [Discontinuous deformations of land surface as a side effect
  of underground mining exploitation] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja
  naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk
  geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk.
  mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
  Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt
  badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Srodowiska
  sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45
 2. Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych
  eksploatacją górniczą — [Methodological assumptions of identifying and cataloguing of
  geodynamic hazards caused by mining exploitation] / TAJDUS A., CAŁA M., CIESLIK J.,
  FLISIAK J., OLESIAK S. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń
  geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)
  na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał
  Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
  Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt badawczy nr:
  415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany
  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 9–10
 3. Osiadanie powierzchni terenu na skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej i towarzyszące
  im zalewiska : [poster] — [Land surface subsidence caused by underground mining exploitation
  and accompanying phenomena] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja
  naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk
  geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk.
  mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt
  badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska
  sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45
 4. Wybrane przykłady zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą — [Some
  examples of geodynamic hazard caused by mining exploitation] / TAJDUS A., FLISIAK J.,
  CAŁA M., CIESLIK J., OLESIAK S. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrozen
  geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)
  na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał
  Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
  Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt badawczy nr:
  415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany
  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 20–21. — Bibliogr. s. 21
Additional information:

None