Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Air protection
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-206-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy z dziedziny ochrony powietrza, w tym m.in. rodzajów zanieczyszczeń powietrza, ich źródeł i wpływu na środowisko, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na zajęciach zostaną poruszone także zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz monitoringiem jakości powietrza.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii IKS1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji IKS1A_K03, IKS1A_K02 Report,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi zinterpretować wyniki badań IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_U002 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach IKS1A_U05 Report
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednią metodę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza w zalezności od rodzaju emitora i emitowanych zanieczyszczeń IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Report,
Test
M_W002 Zna czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze IKS1A_W05, IKS1A_W04 Test
M_W003 Zna cele i metody prowadzenia badań monitorngowych powietrza IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Report,
Test
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł naturalnych i antropogenicznych oraz skutków zanieczyszczenia powietrza IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Report,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia zmian w zaresie regulacji prawnych oraz samokształcenia w zakresie nowych technologii + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość skutków emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności ograniczania emisji + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zinterpretować wyniki badań + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać ze źródeł literaturowych do rozwijania swojej wiedzy oraz prawidłowo cytować źródła literaturowe w przygotowywanych opracowaniach + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednią metodę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza w zalezności od rodzaju emitora i emitowanych zanieczyszczeń + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna cele i metody prowadzenia badań monitorngowych powietrza + - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł naturalnych i antropogenicznych oraz skutków zanieczyszczenia powietrza + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia podstawowe w zakresie ochrony powietrza. Budowa atmosfery i skład czystego powietrza atmosferycznego. Charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. Skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Rozporzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń. Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza.

Laboratory classes (15h):

Ocena zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania studenta (określenie wielkości opadu pyłu, kwasowości i składu chemicznego opadów atmosferycznych, przeprowadzenie badań monitoringowych z wykorzystaniem bioindykatorów).
Zastosowanie technik odorymetrii do oceny zanieczyszczenia powietrza.
Zajęcia terenowe w stacji monitoringowej.
Badanie właściwości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z zajęć laboratoryjnych student z każdych ćwiczeń laboratoryjnych przygotowuje sprawozdanie. Każde sprawozdanie musi zostać zaliczone (bez oceny). Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest równa ocenie z kolokwium z treści ćwiczeń (3 pytania otwarte), z zastrzeżeniem, że jeżeli sprawozdania nie zostaną zaliczone student nie otrzyma oceny pozytywnej.
Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów student musi poprawnie odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z zajęć laboratoryjnych student z każdych ćwiczeń laboratoryjnych przygotowuje sprawozdanie. Każde sprawozdanie musi zostać zaliczone (bez oceny). Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest równa ocenie z kolokwium z treści ćwiczeń (3 pytania otwarte), z zastrzeżeniem, że jeżeli sprawozdania nie zostaną zaliczone student nie otrzyma oceny pozytywnej.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z kolokwium z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat. Termin zajęć, podczas których student nadrobi zaległości, powinien zostać uzgodniony z prowadzącym. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w takich zajęciach student ustala z prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości, w zależności od tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna wyd. PW, Warszawa 2006.
Juraszka B., Dąbrowski T.: Podstawy ochrony atmosfery, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2011.
Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory, PWN, Warszawa 2002.
Mazur M.: Systemy ochrony powietrza, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) wraz z poźniejszymi zmianami.
Zimny H. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Deja J., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2010 – CO2 emissions from Polish cement industry. International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 4, 2010, p. 583-588.
Mazurkiewicz M., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R., Mokrzycki E., 2005 – Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, t. 8, z. specjalny, s. 527-538.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Możliwości ograniczenia emisji CO2 z przemysłu cementowego. Polityka Energetyczna t. 7, z. specjalny, s. 555-565.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Elektrownia bez emisji? Polityka Energetyczna t. 9, z. specjalny, s. 611-620.
Pawul M., Śliwka M., Application of artificial neural networks for prediction of air pollution levels in environmental monitoring, Journal of Ecological Engineering, 2016, vol. 17, iss. 4.
Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009, 139 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2007 – Emissions from the Polish power industry. Energy, vol. 34, p. 2370-2375.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2006 – Geologiczna sekwestracja CO2 – mit czy rzeczywistość?. Przegląd Górniczy, nr 4, s. 66-71.

Additional information:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach (tematach).
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.