Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of surveying and GIS
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-207-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat geodezyjnej obsługi inwestycji oraz systemami informacji geograficznej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych IKS1A_K03, IKS1A_K01 Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze IKS1A_U03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych IKS1A_U02, IKS1A_U04 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Case study,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK IKS1A_W03, IKS1A_W01 Test results,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W002 sposoby realizacji podstawowych pomiarów geodezyjnych IKS1A_W05, IKS1A_W02 Test
M_W003 zasady sporządzenia różnorodnych map i procedury ich opracowania. IKS1A_W03, IKS1A_W04 Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W004 zasady budowy baz danych przestrzennych IKS1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne - - + + - - - - - - -
M_K002 wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze - - + + - - - - - - -
M_U002 korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK + - - - - - - - - - -
M_W002 sposoby realizacji podstawowych pomiarów geodezyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady sporządzenia różnorodnych map i procedury ich opracowania. + - - - - - - - - - -
M_W004 zasady budowy baz danych przestrzennych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Geodezja

  1. Geodezja – podstawowe pojęcia. Organizacja służby geodezyjnej w Polsce. Dokumentacja geodezyjna. Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  2. Kształt i wymiary Ziemi: geoida, elipsoida, kula, płaszczyzna. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę.
  3. Mapa – definicja i cechy mapy (podział i nomenklatura, skale i treść, znaki umowne); mapa topograficzna, mapa zasadnicza, mapy tematyczne.
  4. Odwzorowania kartograficzne. Odwzorowanie Gaussa-Krugera. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach.
  5. Systemy wysokości i układy wysokości.
  6. Osnowy geodezyjne: sytuacyjne i wysokościowe (projektowanie, stabilizacja, pomiary elementów liniowych i kątowych, obliczenia współrzędnych punktów)
  7. Pomiary wielkości geometrycznych: pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, GPS. Pomiary niwelacyjne.
  8. Metody pomiaru szczegółów terenowych. Rachunek współrzędnych.
  9. Geodezyjna obsługa inwestycji. Mapy do celów projektowych.
  10. Osnowa realizacyjna. Tyczenie obiektów: metody, dokumentacja.
  11. Inwentaryzacja bieżąca i powykonawcza inwestycji.
  12. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów i powierzchni terenu.
  13. Teledetekcja. Termografia. Mapy opracowywane metodą fotogrametryczną. Zastosowania fotogrametrii.
  14. Numeryczny model terenu. Systemy GIS.
  15. System ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami. Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości. System ksiąg wieczystych.

 2. Wprowadzenie do SIP

  Modelowanie przestrzeni realnej, redukcja przestrzeni do postaci dwu i jednowymiarowej. Zależność pomiędzy światem realnym a SIP

 3. Modele danych

  Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych.
  Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Relacje między obiektami w modelach topologicznych. Model rastrowy – transformacja przestrzeni dwu- w jednowymiarowych, integracja informacji z elementami rastra. Struktury blokowe – efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych.

Project classes (15h):
Zapoznanie się z mapami

Mapa, odwzorowania kartograficzne
Mapa topograficzna
Mapa zasadnicza
Mapa ewidencyjna

Kolokwium zaliczeniowe
Zaliczenie

Laboratory classes (15h):
Zapoznanie się z pomiarami geodezyjnymi

Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie; osnowy; szkice terenowe – zasady rysunku geodezyjnego
Pomiary długości
Niwelacja
Pomiary kątów poziomych i pionowych
Pomiary tachimetryczne
Obliczanie współrzędnych; ocena dokładności wyników pomiarów i obliczeń
Obliczanie pól powierzchni
Obliczanie objętości na podstawie pomiaru i mapy
Wyznaczanie przemieszczeń budowli

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zakres kolokwium zaliczeniowego obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach.

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania przedmiotu. Z prawa tego może skorzystać osoba, która uczestniczyła w zajęciach obowiązkowych, tj. opuściła nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący, który ustala terminy i zasady zaliczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczeń)+ 0,5 (ocena z kolokwium)
Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do odpracowania zajęć i materiału w innym czasie uzgodnionym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. J. Gil: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej. Uniwersytet Zielonogórski 2007.
 2. W. Kosiński: Geodezja. Wydawnictwo SGGW 2005.
 3. M. Wójcik, Wyczółek: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004.
 4. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków nie geodezyjnych. PWN 2002.
 5. S. Przewłocki: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN 2002.
 6. E. Osada: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Strach M. (2013): Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Rozprawy/Monografie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 0867-6631; 285
 2. Jamka M., Strach M. (2012): Trygonometryczny pomiar wysokości – możliwości i ograniczenia metody w geodezji kolejowej. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). S. 181–189.
 3. Jamka M., Kuras P., Strach M. (2011): Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 42–47.
 4. Lenda G., Strach M. (2011): Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 78–83.
 5. Strach M., Uznański A. (2011): Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 439–445
 6. Strach M., Kampczyk A. (2011): Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 429–437.
 7. Strach M., Bukańska K. (2010): Problematyka obsługi budowy i eksploatacji kolei linowej widziana okiem geodety. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155; z. 154. Seria: Materiały Konferencyjne; ISSN 1231-9171; nr 95) S. 577–593.
 8. Markiewicz M., Michałkiewicz I., Strach M. (2010), Analysis and comparison of software supporting roads projecting and designing in land surveying. Geomatics and Environmental Engineering vol. 4 no. 2 s. 75–88, AGH w Krakowie,
 9. Strach M. (2009): Road route designing and its survey processing with use of the Bentley InRoads software. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3 no. 3 s. 85–94, AGH w Krakowie,
 10. Strach M. (2007): Wykorzystanie tachymetrów bezreflektorowych do inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 no. 3 s. 161–172.
Additional information:

None