Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarka odpadami
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-312-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. IKS1A_K01 Examination,
Report
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. IKS1A_U04, IKS1A_U02 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych. IKS1A_U03, IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych. IKS1A_U04, IKS1A_U01 Report,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. IKS1A_W03, IKS1A_W05 Examination
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Examination,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę zagospodarowania wybranego rodzaju odpadów. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów przemysłowych i komunalnych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 138 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Odpady – pojęcia podstawowe, definicje i podziały. Prawo w gospodarowaniu odpadami. Hierarchia zasad postępowania z odpadami. Międzynarodowy obrót odpadami. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami. LCA w gospodarce odpadami. Odpady w gospodarce o obiegu zamkniętym. Planowanie gospodarki odpadami. Odpady komunalne, źródła powstawania, charakterystyka jakościowa i ilościowa, metody postępowania z odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami w gminie. Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami. Gospodarka odpadami opakowaniowymi. Gospodarka odpadami przemysłu wydobywczego. Odpady rolno-spożywcze, osady ściekowe, ich charakterystyka oraz kierunki wykorzystania i unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne, ocena ryzyka, zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami.
Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.

Laboratory classes (15h):

Podstawowe procesy rozdziału stosowane w gospodarce odpadami. Analiza odpadów budowlanych. Grudkowanie odpadów drobno uziarnionych. Analiza jakościowa i ilościowa odpadów komunalnych. Rozbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Project classes (15h):

Zapoznanie się z obiektami i technologiami stosowanymi w sortowni, kompostowni i na składowisku odpadów komunalnych. Przeróbka odpadów ZSEE oraz wielkogabarytowych. Zapoznanie się z gospodarką wybranych odpadów przemysłowych (budowlanych, hutniczych, energetycznych, wydobywczych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnych ocen z ćwiczeń
laboratoryjnych i audytoryjnych.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych są skorelowane czasowo z egzaminami poprawkowymi.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadmi” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadmi komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3.Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4.Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa
5.Ustawa o odpadach z 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Czajka K. (red.), Bąk Z., Kaleta R., Kulczycka J., Makoudi S., Sitarz W., Skoczek A., Szlugaj J., Uliasz-Bocheńczyk A., Wdowiarz A., Wójcik A., 2000 – Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Powiatu Myślenickiego. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 150 s.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2006 – Fly Ashes from Polish Power Plants and Combined Heat and Power Plants and Conditions of their Application for Carbon Dioxide Utilization. Chemical Engineering Research and Design, vol. 84, 2006, p. 837-842.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D., 2014 – Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., 2011 – Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych, Wydawnictwa AGH.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.

Additional information:

-