Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarka wodna i ochrona wód
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-313-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Module summary

Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje wybrane zagadnienia związane z gospodarką wodną i ochroną wód. Poznaje metody szacowania zasobów wodnych i zarządzania nimi; zapoznaje się z zasadami i metodami ochrony wód.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy wpływu różnych czynników i zanieczyszczenia wód na ich jakość oraz przydatność gospodarczo-bytową IKS1A_K01 Participation in a discussion,
Case study
M_K002 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi ze szczególnych uwzględnieniem obiegów wodno-mułowych w zakładach przemysłowych IKS1A_K01, IKS1A_K02 Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem konstruktywnym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Case study,
Report
M_U002 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności poprawnie przeprowadzić doświadczenie i zgromadzić właściwe wyniki IKS1A_U02, IKS1A_U04 Execution of laboratory classes,
Report
M_U003 Student potrafi sporządzić bilans wodno-gospodarczych IKS1A_U02, IKS1A_U05 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizycznych i chemicznych IKS1A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód IKS1A_W03, IKS1A_W05 Case study
M_W003 Student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w wodach w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia IKS1A_W03 Participation in a discussion,
Report
M_W004 Student posiada wiedzę w obszarze dotyczącym obiegu wody i wybranych substancji w środowisku IKS1A_W01, IKS1A_W04 Report
M_W005 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarki wodno –ściekowej IKS1A_W03, IKS1A_W02 Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy wpływu różnych czynników i zanieczyszczenia wód na ich jakość oraz przydatność gospodarczo-bytową + + + - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi ze szczególnych uwzględnieniem obiegów wodno-mułowych w zakładach przemysłowych + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem konstruktywnym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów - + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności poprawnie przeprowadzić doświadczenie i zgromadzić właściwe wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sporządzić bilans wodno-gospodarczych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizycznych i chemicznych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w wodach w zależnościom jej ostatecznego przeznaczenia + + - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę w obszarze dotyczącym obiegu wody i wybranych substancji w środowisku + - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarki wodno –ściekowej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Zasoby wód, zarządzanie zasobami wody i administrowanie gospodarką wodną, kataster wodny. Metodyka sporządzania bilansów wodnych. Gospodarka wodno-ściekowa w osiedlach i aglomeracjach. Energetyka wodna. JCWP, JCWPd, GZWP, zasady ochrony wód. Państwowy Monitoring Środowiska, monitoring wód, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy; migracja zanieczyszczeń, klasyfikacja i ocena stanu wód.

Laboratory classes (15h):

Pomiary hydrometryczne. Stany wód i przepływy charakterystyczne. Krzywa konsumcyjna. Monitoring wód podziemnych. Badanie wybranych parametrów jakości wód przeznaczonych do celów gospodarczo- bytowych w świetle uregulowań prawnych. Zajęcia terenowe w zakładzie uzdatniania wody.

Auditorium classes (15h):

Wyznaczanie parametrów fizjograficznych zlewni. Częstość, natężenie i prawdopodobieństwo występowania deszczy. Analiza i rozdział hydrogramu. Sporządzanie bilansów wodno-gospodarczych. Obliczanie bilansu wodno-mułowego w przykładowym zakładzie wzbogacania surowców. Zasady planowania, metody badawcze i eksploatacja sieci monitoringowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych i audytoryjnych jest obowiązkowa.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych ze wszystkich sprawozdań, projektów, czy zadań realizowanych na poszczególnych formach zajęć.
Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych poszczególnych form zajęć (laboratorium, audytorium).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych lub audytoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność), student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Student powiem uzyskać zaliczenie z modułów: Chemia, Matematyka I

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z., 2008: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.
2. Byczkowski A., 2000: Hydrologia Tom I i II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
3. Ciepielowski A., 1999: Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.
4.Chełmicki W., 2012: Woda – zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa.
5. Hermanowicz W., 1999: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
6. Chełmiński W., 1997: Degradacja i ochrona wód, UJ Instytut Geografii, Kraków.
7. Bednarski J., Merta H., Zioło J., 1995: Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
8. Piecuch T., 2010: Technika wodno-mułowa. Urządzenia i procesy. WTN, Warszawa.
9. Mikulski Z.,1998: Gospodarka wodna. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
1. Macioszczyk A., 2006: Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN, Warszawa.
2. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1997: Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku – na podstawie wyników Badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1995-1996. Warszawa.
3. Normy RP i dyrektywy UE dotyczące problematyki i gospodarki wodnej
4. Piecuch T., Piekarski J, 2006: Zbiór zadań z techniki wodno-mułowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej , Koszalin.
5. Czasopisma naukowo techniczne w języku polskim z zakresu gospodarki wodnej: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Przemysł Chemiczny, Ochrona Środowiska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Motyka J., Różkowski K, 2001: Wstępne wyniki badań wpływu ucieczek wody z Białej Przemszy na zawodnienie kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (południowa Polska). XI narodni hydrogeologicky kongres. Hydrogeologie multidisciplinarni pojeti oboru, Ostrawa 2001: 215-219.
2. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 2005: Zagrożenie środowiska wodnego ekstremalnie zasadowymi odciekami zgromadzonymi w kamieniołomie „Górka” w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t. 2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 34 – 41.
3. Motyka J., Czop M., D’obyrn K., Różkowski K., 2005: Wyniki wskaźnikowych badań jakości opadów atmosferycznych w rejonie zrębu Zakrzówka w Krakowie [Selected variables results for precipitations in a Zakrzówek horst area (Cracow, Poland)]. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 505-510.
4. Różkowski K., Polak K., Cała M., 2010: Wybrane problemy związane z rekultywacja wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinzynieria, R. 34 z. 4, s.: 517 – 525.

Additional information:

Nieobecność na 50% ćwiczeń laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie zajęć.