Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Termodynamika techniczna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-401-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Swolkień Justyna (swolkien@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami termodynamiki technicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu termodynamiki IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student ma kompetencje do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów i zagadnień inżynieryjnych z zakresu termodynamiki technicznej. IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Oral answer,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń termodynamicznych w tym pracy i ciepła oraz parametrów i funkcji stanu czynnika termodynamicznego. IKS1A_U03, IKS1A_U05 Oral answer,
Activity during classes,
Test
M_U002 Student zna podstawy matematycznego modelowania przepływu ciepła i potrafi je wykorzystać przy rozwiązywaniu prostych problemów technicznych. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i potrafi opisać procesy związane z przekazywaniem energii przy rozwiązywaniu prostych problemów technicznych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W02 Oral answer,
Activity during classes,
Test
M_W002 Student potrafi identyfikować procesy termodynamiczne w technice i przyrodzie, które można opisać quasi-statycznym modelem termodynamicznym. IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Oral answer,
Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu termodynamiki + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma kompetencje do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów i zagadnień inżynieryjnych z zakresu termodynamiki technicznej. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń termodynamicznych w tym pracy i ciepła oraz parametrów i funkcji stanu czynnika termodynamicznego. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student zna podstawy matematycznego modelowania przepływu ciepła i potrafi je wykorzystać przy rozwiązywaniu prostych problemów technicznych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi opisać procesy związane z przekazywaniem energii przy rozwiązywaniu prostych problemów technicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi identyfikować procesy termodynamiczne w technice i przyrodzie, które można opisać quasi-statycznym modelem termodynamicznym. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):
Termodynamika techniczna

Układ termodynamiczny i parametry stanu. Czynniki termodynamiczne. Równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego. Pierwsza zasada termodynamiki dla układu zamkniętego i otwartego. Energia wewnętrzna, entalpia, praca. Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych. Druga zasada termodynamiki. Entropia. Obiegi termodynamiczne prawo i lewo bieżne. Odwracalny obieg Carnota. Para nasycona i przegrzana. Równanie Claperyrona-Clasiussa. Przemiany termodynamiczne pary wodnej. Powietrze wilgotne: parametry powietrza wilgotnego, wykres Molliera, izobaryczne przemiany powietrza wilgotnego. Podstawy wymiany ciepła. Prawo Fouriera. Równanie przewodnictwa ciepła. Ustalone przewodzenie ciepła przez przegrody płaskie i cylindryczne. Przykłady nieustalonego przewodzenia ciepła. Konwekcja i przenikanie ciepła. Przejmowanie ciepła przy swobodnym i wymuszonym ruchu płynu. Promieniowanie. Spalanie: zapotrzebowanie powietrza, ilość i skład spalin, temperatura spalania.

Auditorium classes (15h):
Termodynamika techniczna

Własności i prawa gazów doskonałych. Czynnik termodynamiczny, kinetyczna teoria gazów, prawa gazów doskonałych, energia wewnętrzna, entalpia, ciepło właściwe. Pierwsza zasada termodynamiki. Praca bezwzględna, użyteczna, techniczna, pierwsza zasada termodynamiki, entropia, przemiany odwracalne i nieodwracalne. Przemiany politropowe gazów doskonałych. Przemiany izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna, adiabatyczna, politropowa, badanie przemian. Druga zasada termodynamiki. Obiegi gazowe. Druga zasada termodynamiki, obieg Carnota, obiegi stosowane w silnikach, porównywanie obiegów. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Krzywa wrzenia, punkt potrójny, Wykres p-v dla pary wodnej, ciepło parowania, entalpia i entropia wody i pary; powietrze wilgotne. Wymiana ciepła i wymienniki. Przewodzenie ciepła, wymiana ciepła przez konwekcję, promieniowanie; przenikanie ciepła, wymienniki ciepła. Obiegi parowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie średniej z kolokwiów – oceny cząstkowe muszą być
pozytywne. Premiowana jest aktywność na zajęciach. Zliczenie ćwiczeń tablicowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zaliczenie wykładów w postaci kolokwium zaliczeniowego i może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie oceny z ćwiczeń i kolokwium zaliczającego wykłady.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości zostanie ustalony indywidualnie między prowadzącym a studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki i fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

J. Szargut: Termodynamika. PWN, Warszawa 2005
St. Ochęduszko: Termodynamika stosowana. WNT, Warszawa 1974
St. Wiśniewski: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 2005
W. Szewczyk, J. Wojciechowski: Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań. Wyd. AGH. Kraków 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK : Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1 s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Wpływ jakości wody na stan maszyn i urządzeń klimatyzacji grupowej , W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines — Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych / // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2009 t. 4 z. 3 s. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Justyna SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK: Zastosowanie układu {CoZSM-5} jako katalizatora ograniczającego emisję tlenków azotu z maszyn górniczych, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005, / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 867–877. — Bibliogr. s. 876–877, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK: Zastosowanie zeolitów dotowanych jonami metali przejściowych do ograniczenia emisji tlenków azotu, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6 s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Józef WACŁAWIK, Marian BRANNY, Ludmiła Borodulin-Nadzieja:Modelowanie wymiany ciepła między górnikiem a otoczeniem w trudnych warunkach klimatycznych , red. nauk. Józef WACŁAWIK ; Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004.

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ewentualną usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.