Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Czystsza produkcja
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-402-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z podstawami funkcjonowania systemów zarządzania środowiskiem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Test,
Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Test,
Project
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test,
Project,
Activity during classes
M_W002 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_U04, IKS1A_K03 Test,
Project,
Activity during classes
M_W003 Posiad wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_W04, IKS1A_U04 Test,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiad wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Czystsza produkcja. Przedstawienie nowoczesnych technik oraz procedur minimalizacji zanieczyszczeń. Ocena projektów w Czystszej produkcji. Omówienie najlepszych dostępnych technik (BAT). Scharakteryzowanie standardów oceny wymaganych przez systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS.

Project classes (30h):

Ćwiczenia projektowe: opracowanie projektu wdrożenia czystszej produkcji lub EMAS lub ISO 14001 dla wybranej organizacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Ocena z ćwiczeń projektowych obejmuje wartość merytoryczną projektu, jakość przeprowadzonych analiz oraz sposób i formę jego prezentacji.
Ilość terminów kolokwium: 1 podstawowy i 1 poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Matuszak-Flejszman A. „Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001”, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001
Nowosielski R. „Czystsza produkcja i zrównoważone technologie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z i Sokół W – Technologie czystszej produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Paliwa z odpadów dla energetyki. Polityka Energetyczna t. 8, z. specjalny, s. 507-515.

Additional information:

-