Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-405-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Module summary

Treści modułu umożliwiają zapoznanie się z procesami psychrometrycznymi zachodzącymi w pomieszczeniach, obliczaniem zysków ciepła i określeniem niezbędnej ilości powietrza dla usunięcia zanieczyszczeń gazowych, pyłowych z pomieszczeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi nadzorować pracę urządzeń klimatyzacyjnych i uczestniczyć w kierowaniu zespołem projektowym IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacja instalacji wentylacyjnej w obiektach IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes
M_K003 Posiada kompetencje przygotowania danych wyjściowych do projektowania instalacji wentylacyjnej w obiektach IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes
M_K004 Posiada kompetencje określenia minimalnych ilości powietrza recyrkulacyjnego w instalacjach wentylacyjnych IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności doboru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach komfortu i technologicznych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność doboru central wentylacyjnych do instalacji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętność doboru urządzeń wentylacji do obiektów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
M_U004 Posiada umiejętność doboru filtrów do instalacji wentylacyjnej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o procesach zachodzących podczas przepływu powietrza w pomieszczeniach, na temat prowadzenia obliczeń,doboru, projektowania parametrów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzących w urządzeniach wentylacyjnych IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wyboru parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi nadzorować pracę urządzeń klimatyzacyjnych i uczestniczyć w kierowaniu zespołem projektowym + - + + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacja instalacji wentylacyjnej w obiektach + - + + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje przygotowania danych wyjściowych do projektowania instalacji wentylacyjnej w obiektach + - + + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje określenia minimalnych ilości powietrza recyrkulacyjnego w instalacjach wentylacyjnych + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności doboru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach komfortu i technologicznych + - + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność doboru central wentylacyjnych do instalacji + - + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru urządzeń wentylacji do obiektów + - + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność doboru filtrów do instalacji wentylacyjnej + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o procesach zachodzących podczas przepływu powietrza w pomieszczeniach, na temat prowadzenia obliczeń,doboru, projektowania parametrów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzących w urządzeniach wentylacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wyboru parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 40 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Zadania klimatyzacji przemysłowej i komfortu,
Podstawowe właściwości mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej (skład powietrza suchego, para wodna, równanie stanu gazu, zawartość wilgoci, entalpia – podstawy termodynamiczne),
Komfort cieplny i obliczanie parametrów powietrza wewnętrznego (metabolizm a komfort cieplny, wskaźniki metaboliczne, równanie komfortu cieplnego wg Fangera, wybór obliczeniowych warunków wewnętrznych),
Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego (klimat, wiatry, powstawanie rosy, mgły i zamglenia, dobowe wahania temperatury i wilgotności powietrza, sezonowe zmiany psychrometryczne stanu powietrza zewnętrznego, wybór parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego),
Wybór obliczeniowych parametrów powietrza nawiewanego (usuwanie zysków ciepła jawnego, usuwanie zysków ciepła utajonego, współczynnik kątowy charakterystyki pomieszczenia, zyski ciepła spowodowane pracą wentylatora, wybór odpowiednich parametrów powietrza nawiewanego, wybór obliczeniowych warunków wewnętrznych),
Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł (składniki zysków ciepła, fizyka promieniowania słonecznego, obliczenie zysków ciepła od nasłonecznienia, przejmowanie ciepła przez powietrze w przewodach wentylacyjnych, infiltracja powietrza, oświetlenie elektryczne, zyski ciepła od ludzi, zyski ciepła od urządzeń biurowych i silników elektrycznych),
Systemy wentylacyjne obiektów (wentylacja grawitacyjna i aeracja – zjawiska fizyczne powodujące przepływ powietrza w budynkach, wentylacja mechaniczna ogólna, wentylacja mechaniczna miejscowa,),
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe,
Obliczanie niezbędnej ilości powietrza dla wentylacji (dla pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej, dla pomieszczeń przemysłowych).

Laboratory classes (15h):

Zajęcia wprowadzające, szkolenie BHP,
Wyznaczanie charakterystyki izotermicznej strugi swobodnej,
Wyznaczanie charakterystyki wymiennika krzyżowego,
Określanie wskaźników komfortu pracy,
Badanie procesu nawilżania i mieszania powietrza,
Wyznaczenie współczynnika oporu rozłożonego dla różnych rodzajów przewodów wentylacyjnych,
Wyznaczenie współczynnika oporu skupionego dla kształtek przewodów wentylacyjnych,
Zdejmowanie charakterystyki wentylatora z obejściem,
Bilansowanie rozpływu powietrza w sieci przewodów,
Badanie instalacji dwuprzewodowej,
Badanie centrali klimatyzacyjnej.
Kolokwium zaliczeniowe.

Project classes (15h):

Wykonanie projektu klimatyzacji wybranego pomieszczenia.
Zaliczenie ustne projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena egzaminu x 0,6 + srednia ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecności i uzupełnienie materiału musi być ustalone z prowadzącym na konsultacjach.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił wiecej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doswiadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiazkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.

Do egzaminu student może przystapić po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych, W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH: Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych, Górnictwo i Geologia :kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 143–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000, W: XXXIX Dni Chłodnictwa : badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 14–15 listopada 2007 /red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2007. — ISBN 978-83-925055-0-1. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz.
SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz, BOROWSKI Marek: Charakterystyka źródeł emisji pyłu w kopalniach eksploatujących złoże soli kamiennej metodą ,,na sucho”, W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM”, 2001. — S. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines — Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych / // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2009 t. 4 z. 3 s. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK : Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1 s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Procesy wymiany ciepła i wilgoci w wyrobiskach kopalni soli, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 2 s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103.— Streszcz.,Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Artur FILDEBRANDT, Mariusz KAPUSTA, Nikodem SZLĄZAK: Systemy wentylacji tuneli, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004 /red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Warunki mikroklimatu w podziemnych obiektach zabytkowych kopalni soli, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4 s. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wpływ wilgotności powietrza na kształtowanie się zapylenia powietrza pyłem solnym w świetle badań in situ, W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 /Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — S. 239–246. — Bibliogr. s. 246. — Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie swobodnego chłodzenia w systemach klimatyzacji kopalń podziemnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2009 [nr] 4 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64
Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor: Wymiana ciepła przez organizm ludzki i możliwości jego termoregulacji, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 9 s. 374–378. — Bibliogr. s. 378. — Streszcz., Summ., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Zagrożenie gazami kopalnianymi w obiektach budowlanych na terenach zlikwidowanych kopalń podziemnych, Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 7–8 s. 42–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI: Zanieczyszczenie powietrza spalinami w wyrobiskach drążonych z wykorzystaniem maszyn napędzanych silnikami Diesla, Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4 s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Streszcz., Rez.
Justyna SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK: Zastosowanie układu {CoZSM-5} jako katalizatora ograniczającego emisję tlenków azotu z maszyn górniczych, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005, / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 867–877. — Bibliogr. s. 876–877, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK: Zastosowanie zeolitów dotowanych jonami metali przejściowych do ograniczenia emisji tlenków azotu, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6 s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa.