Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie oczyszczania wody i ścieków
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-406-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcony jest fizycznym, chemicznym i biologicznym aspektom procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Obejmuje podstawową wiedzę obejmującą procesy jednostkowe uzdatniania, oczyszczania i odnowy wody z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i zagrożeń wynikających z niewłaściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia IKS1A_K01, IKS1A_K02, IKS1A_K03 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie działań inżynierskich IKS1A_K01, IKS1A_K02, IKS1A_K03 Participation in a discussion
M_K003 Wykazuje postawę proekologiczną. Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. Respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonywać oznaczenia parametrów fizycznych i chemicznych wód i ścieków IKS1A_U03, IKS1A_U05 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes,
Report
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania mechanicznego ścieków IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Examination,
Test,
Presentation,
Scientific paper
M_U003 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania mechanicznego wody IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Test,
Activity during classes,
Examination,
Report,
Presentation,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą badania parametrów fizycznych i chemicznych wody i ścieków IKS1A_W01 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 Student zna metody uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej dla celów pitnych IKS1A_W03, IKS1A_W02 Examination,
Presentation,
Scientific paper
M_W003 Student ma wiedzę na temat metod mechanicznych i fizykochemicznych uzdatniania wód i ścieków IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Examination,
Test,
Report,
Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Scientific paper
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu procesów chemicznych i biologicznych zachodzących w wodach i ściekach. Student ma wiedzę z zakresu technologii przeróbki osadów ściekowych IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Examination,
Activity during classes,
Test,
Report,
Presentation,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie działań inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_K003 Wykazuje postawę proekologiczną. Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. Respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać oznaczenia parametrów fizycznych i chemicznych wód i ścieków - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania mechanicznego ścieków + - - - - - - - - - -
M_U003 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania mechanicznego wody + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą badania parametrów fizycznych i chemicznych wody i ścieków + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej dla celów pitnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat metod mechanicznych i fizykochemicznych uzdatniania wód i ścieków + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu procesów chemicznych i biologicznych zachodzących w wodach i ściekach. Student ma wiedzę z zakresu technologii przeróbki osadów ściekowych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 19 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych wody. Anormalne właściwości wody i ich znaczenie dla środowiska. Buforowość węglanowa wody. Parametry wód określone aktualnymi Ustawami Ministra Środowiska oraz Ministra Zdrowia RP. Kryteria doboru sposobów oczyszczania cieczy.
Charakterystyka metod mechanicznych usuwania zanieczyszczeń z wody. Dobór urządzeń w zależności od rodzaju oczyszczanej wody i jej przeznaczenia.
Metody uzdatniania wody: chemiczne, fizykochemiczne i biologiczne. Rodzaje, zasady działania i eksploatacji oraz parametry urządzeń stosowanych do oczyszczania wody za pomocą w/w metod.
Charakterystyka metod mechanicznych usuwania zanieczyszczeń z wody. Dobór urządzeń w zależności od rodzaju oczyszczanej wody i jej przeznaczenia.
Usuwanie substancji rozpuszczonych, koloidalnych i zawiesin z wody. Metody, parametry technologiczne i skuteczność oczyszczania wody
Odżelazianie i odmanganawianie wód. Przykłady rozwiązań technologicznych
Utlenianie w technologii uzdatniania wody.
Metody sorpcyjne, wymiana jonowa i procesy membranowe w uzdatnianiu wody.
Wpływ organizmów wodnych na jakość ujmowanej wody.
Dezynfekcja wody.
Metody odnowy wody – fizyczne, oligodynamiczne i chemiczne
Charakterystyka ścieków. Odbiorniki ścieków. Uwarunkowania formalno-prawne odprowadzania ścieków do odbiorników i do cieków wodnych.
Charakterystyka metod oczyszczania ścieków miejskich – metody mechaniczne oraz biologiczne. Przykłady typowych schematów technologicznych
Charakterystyka metod fizykochemicznych – wstępne napowietrzanie, flotacja dwufazowa, wymiana jonowa na jonitach
Metody chemicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków – neutralizacja, wytrącanie, utlenianie i redukcja, ekstrakcja
Sposoby przeróbki osadów ściekowych – metody fizyczne, chemiczne i termiczne (WKF)

Laboratory classes (30h):

Zajęcia organizacyjne. Przepisy BHP w laboratorium chemicznym. Warunki zaliczenia przedmiotu.

Oznaczanie podstawowych parametrów wód i ścieków – wskaźniki fizyczne, chemiczne i tlenowe.

Ocena prawidłowości analizy chemicznej na podstawie bilansu jonowego wody.

Metody neutralizacji ścieków.

Zastosowanie metod fizykochemicznych do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych ze ścieków.

Usuwanie wybranych zanieczyszczeń zjonizowanych ze ścieków metodami fizykochemicznymi.

Badanie efektywności procesu koagulacji zawiesin w ściekach.

Zapoznanie się z procesami technologicznymi w zakładzie oczyszczania ścieków – zajęcia terenowe.

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści programowe z ćwiczeń laboratoryjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na pierwszym wykładzie podawane są studentom warunki zaliczania wszystkich form przedmiotu. W związku z tym obecność studentów bezwzględnie obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych. Podobnie, egzamin przeprowadzany jest w terminie podstawowym oraz dwóch poprawkowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się:
60% ocena z egzaminu i 40% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest bezwzględnie obowiązkowa. W przypadku zajęć laboratoryjnych do uzyskania zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Jedynie nieobecności usprawiedliwione mogą być odrabianie na dowolnej grupie realizującej dany zakres materiału pod warunkiem zgody prowadzącego. W ramach wszystkich form zaliczenia przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa
1. J. Minczewski, Z. Marczenko. Chemia analityczna. T.1, PWN, Warszawa 1997
2. J. Dojlido. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995
3. J. Dawid Allan. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa 1998
4. S. Sanak-Rydlewska. Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych. Wydawnictwa AGH, Skrypty uczelniane nr 1259, Kraków 1991
5. S. Sanak-Rydlewska. Metody oczyszczania ścieków miejskich. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011
6. S. Sanak-Rydlewska. Metody permeacyjne oczyszczania ścieków. Część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
7. A. Gala, A. Hołda, A. Kisielowska, A. Młynarczykowska, S. Sanak-Rydlewska. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Wydawnictwa AGH, Skrypty uczelniane nr 1719, Kraków 2010
8. A. Gala, A. Hołda, A. Kisielowska, A. Młynarczykowska, S. Sanak-Rydlewska. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część II. Wydawnictwa AGH, Skrypty uczelniane nr 1720, Kraków 2011
9. L. Hartman. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1999#
Literatura uzupełniająca
1. A. Chojnacki. Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972
2. Z. Mikulski. Gospodarka wodna. PWN, Warszawa 1998
3. Czasopisma naukowo-techniczne w języku polskim: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Przemysł Chemiczny, Problemy Ekologii, Ochrona Środowiska, Rudy i Metale Nieżelazne, Chemia Analityczna
4. Normy RP i dyrektywy UE dotyczące problematyki wód i odpadów ciekłych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Gala, A. Hołda, A. Kisielowska, A. Młynarczykowska, S. Sanak-Rydlewska. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I. Wydawnictwa AGH, Skrypty uczelniane nr 1719, Kraków 2010
2. A. Gala, A. Hołda, A. Kisielowska, A. Młynarczykowska, S. Sanak-Rydlewska. Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne. Część II. Wydawnictwa AGH, Skrypty uczelniane nr 1720, Kraków 2011
3. Chemical and biological analysis of chromium waste / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118
4. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78
5. Usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z roztworów z wykorzystaniem naturalnego sorbentu — Removal of some heavy metal ions from solutions by using a natural sorbent / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Anna HOŁDA // Przemysł Chemiczny

Additional information:

None