Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia i instalacje z odnawialnymi źródłami energii
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-413-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć student zapoznaje się z systemami, urządzeniami, instalacjami energetyki odnawialnej, które wykorzystują energię solarną, wodną, wiatru i geotermalną do produkcji energii elektryczne i cieplnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wykazuje się zrozumieniem i kompetencjami w zakresie zastosowania urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Case study,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności projektowania systemów i urządzeń energetyki odnawialnej opartej na energii geotermalnej, wodnej, solarnej i wiatrowej. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Test results,
Case study,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów energetyki odnawialnej IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat zasad projektowania instalacji energetyki odnawialnej IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wykazuje się zrozumieniem i kompetencjami w zakresie zastosowania urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności projektowania systemów i urządzeń energetyki odnawialnej opartej na energii geotermalnej, wodnej, solarnej i wiatrowej. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat systemów energetyki odnawialnej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą na temat zasad projektowania instalacji energetyki odnawialnej + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Stan i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej. Zrównoważony rozwój w sektorze energetyki odnawialnej. Efektywność układów do produkcji energii elektrycznej i układów grzewczych wykorzystujących OZE.
Energia geotermalna. Instalacje i urządzenia dla energetyki geotermalnej. Systemy binarne. Systemy z odparowaniem wody geotermalnej. Systemy bezpośrednie – dry steam.
Energia słoneczna. Kolektory, stawy i kominy słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. Solarne instalacje grzewcze.
Zastosowanie pomp ciepła w procesach ogrzewania, osuszania i odparowania.
Zastosowanie energii słonecznej w budownictwie. Magazynowanie energii słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej w budownictwie.
Energia wiatru. Turbiny wiatrowe, urządzenia i instalacje. Układy energetyczne z wykorzystaniem turbin wiatrowych. Farmy wiatrowe.
Energetyka wodna. Rodzaje elektrowni wodnych. Urządzenia i instalacje energetyki wodnej. Wykorzystanie energii wodnej w Polsce.
Układy kogeneracyjne wykorzystujące źródła energii odnawialnej. Skojarzone wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) na potrzeby użytkowe w budynkach.

Project classes (15h):

Zasady projektowania instalacji geotermalnych, solarnych, wiatrowych i wodnych. Analiza danych pomiarowych z instalacji geotermalnych, solarnych, wiatrowych i wodnych. Obliczenia efektu ekologicznego. Sporządzenie porównawczego bilansu ekonomicznego pomiędzy energetyką konwencjonalną a odnawialnymi źródłami energii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie poszczególnych ćwiczeń projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładu x 0.5 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot: termodynamika.

Recommended literature and teaching resources:

Witold M. Lewandowski: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawca: WNT, 2012.
Grażyna Jastrzębska: Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2017.
Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Magdalena Ligus: Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii, Wydawca: CeDeWu, 2010.
Energetyka odnawialna w budownictwie(eBook) Redakcja naukowa: prof. nzw dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Dr hab. inż. Maciej Jaworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65.
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2017. — ISBN: 978-83-61265-09-2. — S. 25–35.
An experimental analysis of the fluid flow on performance and frost formation in exhaust air energy recovery heat exchanger / Marek JASZCZUR, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Sławosz KLESZCZ // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague / eds. Petra Dančová, Jan Novosád. — [Karlovy Vary] : Polypress s. r. o., 2018. — S. 717–721.
Analysis of the anti-icing system used in air handling unit with counterflow heat exchanger / Marek JASZCZUR, Sławosz Kleszcz, Marek BOROWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], 2018. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 63.

Additional information:

-