Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basic od energy management
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-419-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć z tego przedmiotu omawiane będą podstawowe informacje dotyczące zarządzania energią w różnej skali, z wykorzystaniem różnych źródeł energii wykorzystywanej przez różnego typu odbiorców, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Poruszane będą takie zagadnienia jak rynek energii, mix energetyczny, klaster energetyczny, energochłonność, efektywność energetyczna, systemy zarządzania energią.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii IKS1A_W03, IKS1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią IKS1A_W03, IKS1A_W01
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wagi zagadnień dotyczących wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii oraz związanych z nimi aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie; wskazać aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także zaproponować możliwości ograniczenia jej zużycia. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat systemów wytwarzania, przesyłu i konwersji energii, a także bilansu energetycznego oraz rynków energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat podstaw zarządzania energią, znaczenia jej kosztów, energochłonności, efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Wytwarzanie energii oraz jej odbiorcy w Polsce i innych krajach,
Bilans energetyczny, system energetyczny, przesył i konwersja energii.
Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wytwarzania energii z różnych źródeł.
Rynek energii i w skali kraju, regionu, gminy.
Koszty energii, ich źródła i rodzaje.
Gospodarowanie energią w skali lokalnej, pojęcie klastra energii, smart grid.
Metody ograniczenia zużycia energii, energochłonność, efektywność energetyczna.
Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001

Project classes (15h):

Praca w grupach. Do realizacji dwa zadania:
1. Prezentacja zadanego problemu opracowanego na podstawie wskazanych źródeł.

2. Projekt gospodarki energią w gminie lub firmie:
Bilansa energetyczny – obecne i perspektywiczne źródła energii,
Analiza wykorzystania energii, energochłonność,
Analiza aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych,
Propozycja poprawy systemu gospodarki energią.
Prezentacja rezultatów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiotem zajęć projektowych są dwa ćwiczenia. Pierwszy obejmuje analizę i prezentację aktualnego problemu dotyczącego zarządzania energia w oparciu o literaturę. Drugie ćwiczenie to uproszczony projekt gospodarki energią w gminie lub firmie.
Ocena ćwiczeń uwzględnia: wartości merytoryczną, w tym wnioski, jakość analizy i jakość prezentacji, a także: aktywność podczas ćwiczeń, postęp realizacji i terminowe przygotowanie.

Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest określana jako średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytania (40%) i ćwiczeń audytoryjnych (60%). Dla obu tych elementów wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej.
Podczas wyliczania oceny końcowej możliwe jest uwzględniania aktywności podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kit Oung; Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
2. Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz; Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2017.
3. Góralczyk I., Tytko R.; Racjonalna gospodarka energią : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.
4. Norma ISO 50001 “Systemy zarządzania energią”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
— Pomykała R., Kuczyńska I., 2012, Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Energetyka Gazowa nr 1, s. 34–39.

— Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R., 2011, „Perspektywiczne rozwiązania: gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie (Perspectivesolutions: bio-waste management in municipality), Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10, s. 38–39.
— Pomykała R., Łyko P., 2013, Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik : nauka-technika-rynek, R. 67 nr 5, s. 454–457
— Mazurkiewicz M., Uliasz -Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R.,: Metody seperacji i wychwytywania CO2. Polityka energetyczna. Tom 8, Zeszyt Specjalny. Kraków 2005

Additional information:

brak