Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika gruntów i geotechnika
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-502-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kowalski Michał (kowalski@agh.edu.pl)
Module summary

Mechanika gruntów zajmuje się opisem zachowania ośrodka gruntowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_K003 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się + - + - - - - - - - -
M_K003 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie + - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Miejsce i zadania mechaniki gruntów i geotechniki w inżynierii środowiska. Podstawowe zjawiska fizyczne w gruncie, geneza gruntów, trójfazowa budowa gruntu, rodzaje cząstek i minerałów, fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody. Uziarnienie i charakterystyki uziarnienia. Klasyfikacja gruntów naturalnych i antropogenicznych. Właściwości fizyczne. Woda w gruncie. Przepływ wody w gruncie, istota przepływu cieczy w gruncie, filtracja, prawo Darcy’ego, ograniczenia prawa Darcy’ego, podstawowe równanie przepływu w gruncie, siatka filtracyjna. Zjawiska związane z ruchem wody w gruncie. Naprężenie w gruncie, naprężenia pierwotne w ośrodkach gruntowych, wypór wody w gruncie, ciśnienie wody w porach, naprężenie całkowite i efektywne. Naprężenie powstałe wskutek działania obciążeń zewnętrznych. Odkształcalność gruntu. Wytrzymałość gruntu na ścinanie, hipotezy wytrzymałościowe gruntów oraz metody określania ich parametrów. Parcie i nośność gruntu.

Laboratory classes (15h):

Makroskopowa ocena gruntów. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów spoistych. Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania. Wyznaczanie współczynnika filtracji gruntów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zaliczenie ich w formie sprawozdania i odpowiedzi.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 0.5*ocena zal.+0.5*ćw. lab

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne należy odrobić (na zajęciach z inną grupą).

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
2. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
3. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Sozański J. (1977) Stateczność wykopów hałd i nasypów, Wyd. Śląsk, Katowice.
5. Myślińska E. (2001) Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

3D numerical modeling of road tunnel stability – the Laliki project — Modelowanie 3D dla oceny stateczności tunelu drogowego w Lalikach / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Michał KOWALSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 61–78. — Bibliogr. s. 77–78

Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” — Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former “Piaseczno” sulphur open-cast mine / Jerzy FLISIAK, Zbigniew Frankowski, Andrzej HAŁADUS, Edyta Majer, Michał KOWALSKI, Paweł Pietrzykowski, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 4, s. 190–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec / Justyna ADAMCZYK, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 3–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

Additional information:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.