Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Filtracja i technika odpylania
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-505-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Module summary

Identyfikowanie i ocena stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym.
Prokjektowanie instalacji odpylania powietrza na stanowisku pracy w zakładzie produkcyjnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i poszukiwania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny nowych rozwiązań inżynierskich dla potrzeb kształtowania środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym IKS1A_K01, IKS1A_K02 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
M_K002 Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i świadomie podejmuje działań inżynierskich w środowisku pracy przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. IKS1A_K03, IKS1A_K04 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przenalizować i dobrać podstawowe urządzenia odpylające do zakresu występujących zanieczyszczeń pyłowych na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of a project,
Project
M_U002 Potrafi analizować warunki środowiska pracy, planować dobierać rozwiązania inżynierskiego w zakresie odpylana powietrza na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie identyfikowania i oceny stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test,
Execution of a project,
Project,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie planowania i projektowania procesu odpylania powietrza na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test,
Involvement in teamwork,
Project,
Activity during classes,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i poszukiwania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny nowych rozwiązań inżynierskich dla potrzeb kształtowania środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i świadomie podejmuje działań inżynierskich w środowisku pracy przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przenalizować i dobrać podstawowe urządzenia odpylające do zakresu występujących zanieczyszczeń pyłowych na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować warunki środowiska pracy, planować dobierać rozwiązania inżynierskiego w zakresie odpylana powietrza na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie identyfikowania i oceny stanu środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie planowania i projektowania procesu odpylania powietrza na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Inne 1 h
Module content
Lectures (15h):
Identyfiakcja zagrożeń w środiwsku pracy oraz dobór metod i technik kształtowania środowiska pracy w zakładzie przemysłowym.

Pojęcie fazy rozproszonej i jej właściwości. Przepływy dwufazowe i trójfazowe w przewodach, przepływy w ośrodkach ciągłych. Podstawy koagulacji i sedymentacji w przepływach dwufazowych. Proces filtracji i zjawiska fizyczne wykorzystywane w filtracji. Technika filtracyjna (rodzaje i budowa filtrów, materiały i tkaniny filtracyjne, właściwości, metody badań skuteczności filtrów powietrza). Klasyfikacje filtrów. Klasy czystości pomieszczeń i filtracja powietrza. Oczyszczanie powietrza w obiektach użyteczności publicznej (dezodoryzacja, sterylizacja, jonizacja). Procesy suchego i mokrego odpylania. Podstawy konstrukcji i budowy odpylaczy. Dobór odpylaczy i zasady projektowanie wielostopniowych systemów odpylania. Zanieczyszczenia oraz technika oczyszczania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Project classes (15h):
Identyfiakcja zagrożeń w środiwsku pracy oraz dobór metod i technik kształtowania środowiska pracy w zakładzie przemysłowym.

Opracowanie koncepcji odpylania w zakładzie produkcyjnym. Identyfikacja emisji zanieczyszczeń pyłowych. Określenie wymaganej prędkości porywania ziaren. Obliczanie strumienia powietrza dla określonych punktów odpylania. Dobór instalacji odpylającej i obliczanie oporów przepływu. Dobór ssawek i urządzeń odciągu miejscowego. Wymiarowanie i obliczenia instancji transportującej zanieczyszczenia. Dobór urządzenia odpylającego. Dobór wentylatora. Określenie parametrów powietrza wyrzutowego i zagospodarowanie pyłu, analiza zużycia energii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład zaliczony na podstawie kolokwium zaliczeniowego.Student ma prawo dwukrotnej poprawy kolokwium zaliczeniowego, pod warunkiem oddania i zaliczenia ćwiczeń projektowych.
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie przyjętej dokumentacji projektowej.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,5P+0,5W
OK – ocena końcowa
W – ocena z kolokwium zaliczeniowego wykładów (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady są nieobowiązkowe za wyjątkiem terminu kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium może być przeprowadzone w ramach ćwiczeń projektowych. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest:
- obecność na co najmniej 65% zajęć,
- co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona,
- wykonanie i zaliczenie wszystkich wymaganych części projektu.
W przypadku braku obecności na ćwiczeniach projektowych konieczne jest dodatkowa konsultacja z prowadzącym ćwiczeniach przed kolejnymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest znajomość podstaw wentylacji obiektów budowlanych (zaliczenie modułu “Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń”)

Recommended literature and teaching resources:

Warych J.:„Oczyszczanie gazów”, PWN Warszawa 1999
Kabsch P.: „Odpylanie i Odpylacze t.1”, WNT Warszawa 1992
Juda J., Nowicki M.: Urządzenia odpylające. WNT Warszawa 1979
Zajączkowski J.: „Odpylanie w przemyśle”, Arkady, Warszawa.1971
Warych J.: „Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe.” Oficyna Wyd. Pol. Warsz., 1999
Szlązak N., Szlązak J., Krzykowski R., Obracaj D.: „Odpylanie powietrza podczas drążenia wyrobisk korytarzowych”, Wyd. AGH, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dariusz Obracaj, 2013: Zmiany stężenia pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego w świetle badań teoretycznych i eksperymentalnych. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
Dariusz OBRACAJ, 2011:Analiza modeli rozprzestrzeniania się pyłu w wyrobiskach podziemnych. W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka. Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 450–452.
Dariusz OBRACAJ, 2013: Experimental studies on respirable dust distribution in mine airways on the basis of real-time dust monitoring. International Conference of Safety in Mines Research Institutes, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining, London, s. 271–272.
Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Dariusz Obracaj, 1997: Sposoby zmniejszania zapylenia powietrza pyłem solnym w warunkach kopalń soli. Zeszyty Naukowe AGH Kwartalnik Górnictwo, z. 1, 1997
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, 2003: Zagrożenie pyłowe w wyrobiskach ślepych z wentylacją kombinowaną. Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004, s 215–225.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, 2004: Stan zapylenia powietrza w wyrobiskach ślepych drążonych kombajnami. Przegląd Górniczy. 2004 vol. 60 no. 11 pp. 27–33.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Łukasz SZLĄZAK, 2005: Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia w podziemnych wyrobiskach drążonych kombajnami chodnikowymi. Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krakowa; ISSN 1732-6702. R. 29, z. 3/1, s. 447–458.

Additional information:

brak