Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatyka i sterowanie w klimatyzacji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-506-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łuczak Rafał (rluczak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawowe informacje z automatyki i sterowania: sygnały, transformaty, transmitancje, schematy blokowe, regulatory, stabilność układów automatycznej regulacji, dwustanowa regulacja temperatury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i sterowania. IKS1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić przebieg sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Project
M_U002 Student potrafi dobrać nastawę regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Project
M_U003 Student potrafi określić przebiegi czasowe sygnałów w liniowych układach automatycznej regulacji. IKS1A_U02, IKS1A_U05 Examination
M_U004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu regulacji automatycznej układów liniowych oraz regulacji dwustanowej. IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Project,
Examination
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wymagań stawianych układom regulacji. IKS1A_W01 Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat układów regulacji z uwzględnieniem potrzeb wentylacji i klimatyzacji. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Project,
Examination
M_W004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. IKS1A_W01, IKS1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i sterowania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić przebieg sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać nastawę regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić przebiegi czasowe sygnałów w liniowych układach automatycznej regulacji. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu regulacji automatycznej układów liniowych oraz regulacji dwustanowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wymagań stawianych układom regulacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat układów regulacji z uwzględnieniem potrzeb wentylacji i klimatyzacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi opisać dynamikę podstawowych członów przy pomocy charakterystyk. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Układy sterowania w systemach CAV jedno i dwu-przewodowych. Sygnały w układach regulacji automatycznej, ich transformaty operatorowe, transmitancja operatorowa, transmitancja widmowa. Układy sterowania i ich klasyfikacja. Części składowe i schematy blokowe systemu sterowania w układzie wentylacji i klimatyzacji. Regulatory i ich właściwości dynamiczne, zasady ich nastawiania. Wymagania stawiane układom regulacji i ich stabilność. Dwustanowa regulacja temperatury powietrza w obiekcie, metody poprawy jakości regulacji. Stabilność temperatury powietrza w obiekcie, ocena pracy układu automatycznej regulacji.

Project classes (15h):

Określenie przebiegu sygnału wyjściowego temperatury powietrza w pomieszczeniu przy danym wymuszeniu i zakłóceniu, dobór nastaw regulatora o działaniu ciągłym w obiekcie klimatyzacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: oddanie projektu i jego pozytywna obrona.
Warunki przystąpienia do egzaminu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona oceny z egzaminu x 0,6 oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych x 0,4.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki, fizyki oraz zagadnień związanych z wentylacją i klimatyzacją.

Recommended literature and teaching resources:

W. Chmielnicki, L. Kołodziejczyk, Automatyzacja i dynamika procesów w inżynierii środowiska, PWN, Warszawa, 1981.
J. Kowal, Podstawy automatyki, Tom I, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
A. Urbaniak, Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowak B., Kuczera Z.: Heat power determination of DV-290 refrigerator’s evaporator on the basis of thermodynamic parameters of inlet air. Archives of Mining Sciences, vol.57, no 4, s. 911 – 920, 2012 r.
Nowak B., Życzkowski P. : The effect of temperature glide of R407C refrigerant on the power of evaporator in air refrigerators. Archives of Mining Sciences, vol.58 , no 4, s. 1333 – 1346, 2013 r.
Nowak B., Filek K.: Indirect mine air-cooling by cooler of water. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37, no. 1, s. 57-70, 2013 r.
Nowak B., Filek K.: Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody. Przegląd Górniczy, nr 10, s. 155–163, 2014 r.

Additional information:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana a aktywność może być premiowana.