Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Refrigeration and air-conditioning
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-507-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karch Michał (karch@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć student zapoznaje się z podstawami chłodnictwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy z branżystami oraz pracy w zespole przy projektowaniu instalacji chłodzenia. IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie dokonać bilansu ciepła i chłodu na potrzeby zaprojektowania instalacji chłodzenia. IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Project
M_U002 Student umie dobrać urządzenia do instalacji chłodzenia. IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat podstawowych obiegów chłodniczych IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat urządzeń i instalacji w chłodnictwie IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy z branżystami oraz pracy w zespole przy projektowaniu instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie dokonać bilansu ciepła i chłodu na potrzeby zaprojektowania instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać urządzenia do instalacji chłodzenia. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat podstawowych obiegów chłodniczych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat urządzeń i instalacji w chłodnictwie + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Obiegi chłodnicze sprężarkowe. Obieg Carnota. Obieg Lorenza. Obieg Lindego. Obieg Joule’a. Czynniki chłodnicze. Systematyka czynników chłodniczych. Wskaźniki ekologicznej oceny czynników chłodniczych. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych. Urządzenia chłodnicze sprężarkowe. Urządzenia chłodnicze absorpcyjne. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym. Obliczanie obciążenia chłodniczego. Analiza psychrometryczna i energetyczna procesów klimatyzacji. Autonomiczne sprężarkowe, absorpcyjne i termoelektryczne układy klimatyzacji. Centralne systemy klimatyzacji. Regulacja układów chłodniczych. Izolacja cieplna i zimnochronna, materiały izolacyjne.

Project classes (15h):

Obliczanie obiegów chłodniczych sprężarkowych. Obliczenia cieplne skraplaczy i parowników. Bilans cieplny obiektu. Zyski i straty ciepła. Bilans cieplny obiektu przemysłowego, budynku mieszkalnego, chłodni. Obliczanie i dobór elementów instalacji chłodniczej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie cząstkowych projektów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń projektowych według zasady 0,7*ocena z egzaminu + 0,3*ocena z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość termodynamiki.

Recommended literature and teaching resources:

Bonza Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta A., Targański W. (1998): Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, MASTA, Gdańsk
Bohdan T., Charun H., Czapp M. (2003): Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, podstawy teoretyczne i obliczenia, WNT, Warszawa
Dworak Z, Petrak J. (1982): Własności cieplne czynników chłodniczych, WNT, War-szawa
Gutkowski K.M. (2003): Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa
Kołodziejczyk L., Rubik M. (1976): Technika chłodnicza w klimatyzacji, Arkady, Warszawa
Maczek K. (2004): Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Reknagel-Sprenger (1994): Ogrzewanie + Klimatyzacja Poradnik, Arkady, Gdańsk
Ullrich H.J. Technika Chłodnicza, Poradnik, t. 1 i 2 MASTA, Gdańsk
Wacławik J., Cygankiewicz J., Knechtel J.(1998): Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Wyd. Biblioteki Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Zalewski W. (2001): Projektowanie i eksploatacja systemów chłodniczych, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Zalewski W. (2007): Urządzenia i systemy chłodnicze, Wyd.Pol.Krak. Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / JASZCZUR M., BOROWSKI M., Satoła D., KARCH M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland
An experimental analysis of the fluid flow on performance and frost formation in exhaust air energy recovery heat exchanger / Marek JASZCZUR, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Sławosz KLESZCZ // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań.
Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4,

Czynniki niskowrzące stosowane w binarnych elektrowniach geotermalnych — [Low-boiling factors applied in geothermal binary power stations] / Michał KARCH // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 38–43. — Bibliogr. s. 43

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualną usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.