Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Impact Assesment
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-508-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Biegańska Jolanta (biega@agh.edu.pl)
Module summary

Zagadnienia dotyczą aspektów związanych z procedura pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. IKS1A_U05, IKS1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U003 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U004 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. IKS1A_W03, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W003 Posiada wiedze z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać ogólny i szczegółowy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przewidywać skutki i rekompensować oddziaływania przedsięwzięcia. + - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić ocenę jakościową i ilościową skutków środowiskowych. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedze z zakresu ocen: na obszary Natura 2000, oddziaływania transgranicznego. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna schemat postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. OOŚ jako synteza rozumienia procesów przemysłowych zachodzących w środowisku i wymagań formalno-prawnych – 2 godz.

 2. Podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe) i merytoryczne w procedurze OOŚ – 2 godz.

 3. Założenia do przeprowadzenia OOŚ – 2 godz.

 4. Kwalifikacje i rodzaje przedsięwzięć wymagających opracowanie raportu. Zakres raportu OOŚ. Schematy postępowania – 3 godz.

 5. Strategiczne Oceny Oddziaływania na środowisko. Pozwolenia Zintegrowane – 2 godz.

 6. Charakterystyka sozologiczna technologii w procesie OOŚ. Cechy powiązań przemysłu ze środowiskiem – 2 godz.

 7. Wymagania i wytyczne w procedurach OOŚ, udział społeczeństwa – 2 godz.

 8. OOŚ jako synteza rozumienia procesów przemysłowych zachodzących w środowisku i wymagań formalno-prawnych – 2 godz.

 9. Podstawy prawne (międzynarodowe i krajowe) i merytoryczne w procedurze OOŚ – 2 godz.

 10. Założenia do przeprowadzenia OOŚ – 2 godz.

 11. Kwalifikacje i rodzaje przedsięwzięć wymagających opracowanie raportu. Zakres raportu OOŚ. Schematy postępowania – 3 godz.

 12. Strategiczne Oceny Oddziaływania na środowisko. Pozwolenia Zintegrowane – 2 godz.

 13. Charakterystyka sozologiczna technologii w procesie OOŚ. Cechy powiązań przemysłu ze środowiskiem – 2 godz.

 14. Wymagania i wytyczne w procedurach OOŚ, udział społeczeństwa – 2 godz.

Laboratory classes (30h):
 1. Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych – 2 godz.

  Wprowadzenie tj. jakie układy istnieją w Polsce, czym się charakteryzują oraz które aktualnie obowiązują.

 2. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic oraz danych o charakterze katastralnym – 2 godz.

  Określenie: województwa, powiatu, gminy, działek ewidencyjnych, obliczenia powierzchni.

 3. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia – 2 godz.

  Inwentaryzacja powierzchni: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki itp. na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów. Przygotowanie raportu w formie tabelarycznej.

 4. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych – 2 godz.

  Darmowe dane dla wszystkich województw w CODGiK o interwale siatki co najmniej 100 m.

 5. Analiza uwarunkowań środowiskowych – 2 godz.

  Inwentaryzacja obszarów chronionych GDOŚ, charakterystyka zakazów w rozporządzeniach je ustanawiających, identyfikacja czy istnieją gatunki i siedliska z listy priorytetowej, wyszukiwanie informacji o istniejących formach ochrony przyrody na terenie i w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia w Studiach, Miejscowych Planach i zasobach internetowych.

 6. Analiza warunków hydrograficznych – 2 godz.

  Inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych, analiza terenów zalewowych, GZWP na mapach hydrologicznych, Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPD, Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP wraz z oceną stanu wód.

 7. Analiza innych czynników – 2 godz.

  Studenci rozpatrują inne wcześniej nie uwzględnione analizy, np. mapy bezrobocia, dzięki której będzie można poznać argumenty przemawiające ZA lub PRZECIW powstaniu inwestycji.

 8. Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych – 2 godz.

  Wprowadzenie tj. jakie układy istnieją w Polsce, czym się charakteryzują oraz które aktualnie obowiązują.

 9. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic oraz danych o charakterze katastralnym – 2 godz.

  Określenie: województwa, powiatu, gminy, działek ewidencyjnych, obliczenia powierzchni.

 10. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia – 2 godz.

  Inwentaryzacja powierzchni: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki itp. na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów. Przygotowanie raportu w formie tabelarycznej.

 11. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych – 2 godz.

  Darmowe dane dla wszystkich województw w CODGiK o interwale siatki co najmniej 100 m.

 12. Analiza uwarunkowań środowiskowych – 2 godz.

  Inwentaryzacja obszarów chronionych GDOŚ, charakterystyka zakazów w rozporządzeniach je ustanawiających, identyfikacja czy istnieją gatunki i siedliska z listy priorytetowej, wyszukiwanie informacji o istniejących formach ochrony przyrody na terenie i w pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia w Studiach, Miejscowych Planach i zasobach internetowych.

 13. Analiza warunków hydrograficznych – 2 godz.

  Inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych, analiza terenów zalewowych, GZWP na mapach hydrologicznych, Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPD, Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP wraz z oceną stanu wód.

 14. Analiza innych czynników – 2 godz.

  Studenci rozpatrują inne wcześniej nie uwzględnione analizy, np. mapy bezrobocia, dzięki której będzie można poznać argumenty przemawiające ZA lub PRZECIW powstaniu inwestycji.

Project classes (15h):
 1. Procedura postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 godz.

  Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur istotnych w postępowaniu OOŚ.

 2. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – 4 godz.

  Wykonanie karty informacyjnej dla wybranego przedsięwzięcia.

 3. Wykonanie skróconego raportu OOŚ – 8 godz.

  Sporządzenie skróconego raportu, w którym znajdą się następujące zagadnienia:
  1) Charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny oddziaływania.
  2) Identyfikacja wpływów na środowisko z oceną jakościową i ilościową, w tym próba hierarchizacji (które wpływy są znaczące, które mniej).
  3) Ocena wrażliwości otoczenia przedsięwzięcia:
  a. stan zagospodarowania i zaludnienie
  b. gleby
  c. wody powierzchniowe i podziemne
  d. obszary chronione
  e. przyroda.
  4) Dyskusja wariantów.
  5) Propozycja działań minimalizujących oddziaływania na środowisko.
  6) Propozycja sposobów monitorowania wpływu na wszystkie komponenty środowiska.
  7) Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 4. Prezentacja raportu na zajęciach – 1 godz.

  Prezentacja wyników prac w ramach prowadzonych ćwiczeń.

 5. Procedura postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 godz.

  Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur istotnych w postępowaniu OOŚ.

 6. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – 4 godz.

  Wykonanie karty informacyjnej dla wybranego przedsięwzięcia.

 7. Wykonanie skróconego raportu OOŚ – 8 godz.

  Sporządzenie skróconego raportu, w którym znajdą się następujące zagadnienia:
  1) Charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem oceny oddziaływania.
  2) Identyfikacja wpływów na środowisko z oceną jakościową i ilościową, w tym próba hierarchizacji (które wpływy są znaczące, które mniej).
  3) Ocena wrażliwości otoczenia przedsięwzięcia:
  a. stan zagospodarowania i zaludnienie
  b. gleby
  c. wody powierzchniowe i podziemne
  d. obszary chronione
  e. przyroda.
  4) Dyskusja wariantów.
  5) Propozycja działań minimalizujących oddziaływania na środowisko.
  6) Propozycja sposobów monitorowania wpływu na wszystkie komponenty środowiska.
  7) Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

 8. Prezentacja raportu na zajęciach – 1 godz.

  Prezentacja wyników prac w ramach prowadzonych ćwiczeń.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykonanych ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) = 0.5 oceny z laboratorium (L) + 0.5 oceny z projektu (P)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy w przypadku ćwiczeń audytoryjnych oraz odrobieniem laboratorium z inna grupą.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
3. Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą (patrz pkt. 1)
4. I. Grudzińska, J. Zarzecka, 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
5. T. Wilżak, 2011, Przedsięwzięcia mogące znaczące oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów (patrz pkt. 2), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
6.M. Pchałek, M. Behnke, 2009, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
7. Problemy ocen środowiskowych, Kwartalnik, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych i z ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy odrobić na zajęciach dodatkowych w terminie ustalonym przez prowadzącego, przy realizacji tego samego materiału.
3. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali komputerowej.