Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-509-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu odwodnienia wykopów oraz nadpoziomowych budowli ziemnych, metod szacowania dopływu wody, doboru systemów drenażowych, a także zdolności chłonnych systemów odprowadzania wód – zarówno do ziemi jaki i innych systemów grawitacyjnych i ciśnieniowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności przekazywania informacji w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów im przeciwdziałania dla podnoszenia bezpieczeństwa prac budowlanych IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Involvement in teamwork,
Test results,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi oszacować wydajność przepływu filtracyjnego przez ośrodek wodonośny i oszacować wielkość spływu powierzchniowego wód opadowych oraz wyznaczyć odpowiednie parametry urządzeń odwadniających IKS1A_U03, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Involvement in teamwork,
Test results,
Participation in a discussion,
Case study
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron dostępnych metod odwadniania w danych warunkach sytuacyjno-wysokościowych i ograniczeniach infrastrukturalnych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U04 Test results,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu metod szacowania dopływu wody do budowli wgłębnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu filtracyjnych własności skał i gruntów oraz sposobów odwadniania budowli ziemnych IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie własności hydraulicznych instalacji odwadniających i geohydraulicznych systemów chłonnych IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności przekazywania informacji w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów im przeciwdziałania dla podnoszenia bezpieczeństwa prac budowlanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi oszacować wydajność przepływu filtracyjnego przez ośrodek wodonośny i oszacować wielkość spływu powierzchniowego wód opadowych oraz wyznaczyć odpowiednie parametry urządzeń odwadniających + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron dostępnych metod odwadniania w danych warunkach sytuacyjno-wysokościowych i ograniczeniach infrastrukturalnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu metod szacowania dopływu wody do budowli wgłębnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu filtracyjnych własności skał i gruntów oraz sposobów odwadniania budowli ziemnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie własności hydraulicznych instalacji odwadniających i geohydraulicznych systemów chłonnych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Dopływ wód gruntowych do wykopów

  Dopływ wód gruntowych wykopu. Dopływ wód gruntowych do rowu. Odwadnianie centralne, odwadnianie za pomocą bariery studni, odwadnianie za pomocą igłofiltrów, dobór sposobu odwadniania. Dobór sprzętu pompowego.

 2. Przepływ filtracyjny przez budowle ziemne

  Przepływ filtracyjny wody przez ziemne budowle piętrzące, przepływ wody przez obwałowania. Metody zabezpieczenia budowli ziemnej przed erozyjnym działaniem wody.

 3. Odprowadzenie wód z odwodnienia obiektów budowlanych

  Obliczanie dopływu wody opadowej do powierzchni otwartych. Uwarunkowania wyboru sposobu odprowadzania wody. Obliczanie wodochłonności systemów odprowadzania wody.

Project classes (15h):
 1. szacowanie dopływu wody do wykopów

  obliczanie dopływu wód gruntowych, podziemnych i opadowych do wykopów budowlanych

 2. odwodnienie budowli piętrzących, spływ powierzchniowy

  Przepływ filtracyjny wody przez ziemne budowle piętrzące, przepływ wody przez obwałowania. Metody zabezpieczenia budowli ziemnej przed erozyjnym działaniem wody.

 3. Odprowadzenie wód z odwodnienia obiektów budowlanych

  Obliczanie dopływu wody opadowej do powierzchni otwartych. Uwarunkowania wyboru sposobu odprowadzania wody. Obliczanie wodochłonności systemów odprowadzania wody

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z samodzielnie wykonanych projektów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z ćwiczeń projektowych oraz ocen uzyskanych za aktywność na ćwiczeniach projektowych.
Ocena końcowa z wykładów jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych oraz ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawione na wykładach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

arunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z samodzielnie wykonanych projektów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z ćwiczeń projektowych oraz ocen uzyskanych za aktywność na ćwiczeniach projektowych.
Ocena końcowa z wykładów jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń projektowych oraz ocen z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawione na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych –
student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów fizyka oraz hydromechanika lub mechanika płynów.

Recommended literature and teaching resources:

Edel R. – Odwodnienie dróg, Wyd. WKŁ, 2017, Wyd. 4.
Kulma R., 1995. Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH Kraków
E. Mielcarzewicz (1990), Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. PWN, Warszawa.
Żuchowicki A. W., Systemy odwadniające do regulacji stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008
A. Kotowski, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 i 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych — red. Krzysztof POLAK ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, 1 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733)
2. Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
3. Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych – studium przypadku — The evaluation of wells hydraulic efficiency – case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66.

Additional information:

None