Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekologiczne systemy grzewcze
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-511-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Module summary

Zastosowanie ekologicznych systemów grzewczych z wykorzystaniem zarówno niskoemisyjnych jak i bezemisyjnych źródeł energii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekologicznych systemów grzewczych IKS1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne źródło energii dla stawianych wymagań IKS1A_U04, IKS1A_U03 Project
M_U002 Student posiada umiejętność zaprojektowania systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii IKS1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii IKS1A_W04, IKS1A_W03 Test
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat regulacji prawnych i aspektów ekonomicznych związanych z ekologicznymi źródłami energii i ich wykorzystaniu w ogrzewaniu IKS1A_W02, IKS1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W003 Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat niskoemisyjnych i bezemisyjnych systemów grzewczych IKS1A_W04, IKS1A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu ekologicznych systemów grzewczych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać optymalne źródło energii dla stawianych wymagań - - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność zaprojektowania systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat regulacji prawnych i aspektów ekonomicznych związanych z ekologicznymi źródłami energii i ich wykorzystaniu w ogrzewaniu + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat niskoemisyjnych i bezemisyjnych systemów grzewczych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

- konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii,
- regulacje prawne dotyczące ekologicznych źródeł energii,
- charakterystyka niskotemperaturowych systemów grzewczych,
- charakterystyka niskoemisyjnych systemów grzewczych,
- charakterystyka bezemisyjnych systemów grzewczych,
- aspekty ekonomiczne stosowania ekologicznych systemów grzewczych.

Project classes (15h):

Projekt systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii (energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, biomasę lub biogaz).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład w formie klasycznego wykładu tablicowego mocno wspomagany prezentacją komputerową. Mile widziana aktywność studentów w formie zadawania pytań oraz dyskusja.
 • Project classes: Wykonanie projektu dla danych przekazanych przez prowadzącego. Prowadzący przedstawia zakres i formę projektu, pokazuje przykłady obliczeniowe oraz konsultuje poszczególne etapy projektu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowy oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładu w formie pisemnej na ostatnim wykładzie.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: oddanie projektu, zaliczenie ustne projektu.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność nieobowiązkowa. Aktywność na wykładzie może być premiowana.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność obowiązkowa.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna oceny zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności na ćwiczeniach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Lewandowski W.M., Klugmann-Radziemska E. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Ziębik A., Szega M., Stanek W. Systemy energetyczne a środowisko. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
Foit H. Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Pytel K., Gumuła S. i inni… Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik. Wydawnictwo TARBONUS Sp. z o.o., 2008.
Kołodziej B. (red.), Matyka M. (red.). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łuczak R., Ptaszyński B., Kuczera Z., Życzkowski P. Energy efficiency of ground-air heat exchanger in the ventilation and airconditioning systems. E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00015, s. 1–9. International Conference on Energy and Environmental Protection: Krakow, September 13–14, 2018.
Ptaszyński B., Kuczera Z., Łuczak R., Życzkowski P. Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych — Heat recovery in the ventilation systems with air recirculation in a presence of inner source of gaseous pollution. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530.

Additional information:

None