Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systems of municipal waste collection and transport
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-513-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie zagadnień związanych ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Studenci poznają odpowiednie przepisy prawne oraz systemy zbiórki i transportu odpadów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi korzystać z literatury naukowej samodzielnie poszerzając wiedzę w zakresie przedmiotu IKS1A_K01, IKS1A_K02 Test,
Project
M_K002 Student ma świadomość konieczności i potrzeby prawidłowego zbierania odpadów komunalnych IKS1A_K03 Test,
Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować i dobrać właściwe sposoby zbiórki i transportu odpadów komunalnych w zależności od uwarunkowań terenowych, społecznych i ekonomicznych IKS1A_U03, IKS1A_U02 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Test,
Project
M_W002 Student zna przepisy prawne dotyczące zbiórki i transportu odpadów IKS1A_W01 Test,
Project
M_W003 Student zna metody projektowania i optymalizacji tras transportu odpadów IKS1A_W05 Test,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z literatury naukowej samodzielnie poszerzając wiedzę w zakresie przedmiotu + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności i potrzeby prawidłowego zbierania odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i dobrać właściwe sposoby zbiórki i transportu odpadów komunalnych w zależności od uwarunkowań terenowych, społecznych i ekonomicznych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna przepisy prawne dotyczące zbiórki i transportu odpadów + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna metody projektowania i optymalizacji tras transportu odpadów + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Regulacje formalno-prawne z zakresu zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Systemy zbiórki odpadów, metody odbierania odpadów. Rodzaje pojazdów zbierających i transportujących odpady. Bezpośredni i dwustopniowy transport odpadów, stacje przeładunkowe. Systemy monitoringu i kontroli odpadów w gminie. Czynniki wpływające na koszty zbiórki i transportu odpadów. Wybór optymalnej trasy przewozu odpadów – istniejące ograniczenia i projektowanie trasy, problemy komiwojażera i marszrutyzacji pojazdów, algorytmy stosowane do optymalizacji trasy.

Project classes (15h):

Projekt systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych uwzględniający regulacje prawne, uwarunkowania terenowe, społeczne, ekonomiczne i logistyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń projektowych student powinien rozwiązać określone zadanie projektowe oraz wykonać wymaganą dokumentację projektową (zadania wykonywane w grupach). Ocenie podlega realizacja poszczególnych etapów projektu, jego jakość oraz zaangażowanie w pracę zespołu.
Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów student musi poprawnie odpowiedzieć na pytania kolokwium
zaliczeniowego z treści wykładów. Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen: oceny z kolokwium z tematyki wykładów (30%), oceny z realizowanego projektu (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ustala z prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości. Prowadzący może zalecić uczestnictwo studenta w zajęciach innej grupy realizującej ten sam etap projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2006.
Hemmelmayr V., Doerner K. F., Hartl R. F., Rath S.: A heuristic solution method for node routing based solid waste collection problems, “Journal of Heuristics”, 19/2013.
Kim B.-I., Kim S., Sahoo S.: Waste collection vehicle routing problem with time windows, “Computers & Operations Research”, 33(12)/2006.
Malinowski M.: Analiza kosztów zbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, “Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, IV/2/2014.
Malinowski M., Woźniak A.: Problem optymalizacji logistycznych parametrów transportu odpadów komunalnych w aspekcie strategii ekofirmy, “Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, 10/2011.
Płaczek E., Szołtysek J.: Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, “LogForum”, 4/2008.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2015.
Trojanowski K.: Metaheurystyki praktyczne, Wydawnictwo WIT, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pawul M., Kwiecień J.: Techniczne aspekty optymalizacji w gospodarce odpadami, “Inżynieria ekologiczna”, 23/2010.
Pawul M., Kwiecień J., Śliwka M.: Wybrane zagadnienia optymalizacji transportu odpadów komunalnych,” Logistyka”, 4/2015.
Kępys W.: Opto-pneumatic separators in waste management. Inżynieria Mineralna/Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2016 R. 17 nr 1, s. 63–67.

Additional information:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.