Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym (I st.)
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-518-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Możliwość przyznania od 1 do 3 punktów ECTS w danym toku studiów za potwierdzoną aktywną działalność w kole naukowym lub prowadzenie badań naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Report,
Scientific paper,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Report,
Scientific paper,
Presentation,
Diploma thesis,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad i metod prowadzenie badań naukowych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Report,
Scientific paper,
Project,
Presentation,
Essay,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę w wybranym obszarze, wykraczającą poza program studiów. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Case study,
Report,
Scientific paper,
Diploma thesis preparation,
Project,
Presentation,
Essay,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad i metod prowadzenie badań naukowych - - - - - - + - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w wybranym obszarze, wykraczającą poza program studiów. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Practical classes (30h):

Student wykazuje się zaangażowaniem w pracy koła naukowego lub w działalności naukową.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Aktywne działanie w kole naukowym i/lub przy realizacji wyzwań badawczych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS (na cały tok studiów).

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Udział w realizacji tego modułu jest dobrowolny, wymaga własnej inicjatywy.
Method of calculating the final grade:

Student uzyskuje pozytywną ocenę końcową spełniając warunki zaliczenia przedmiotu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje się

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Zależna od realizowanego zagadnienia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy.

Additional information:

Brak