Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stacje i urządzenia pomiarowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-521-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Saramak Agnieszka (saramak@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z budową i zasadą działania wybranych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach środowiskowych. Student poznaje podstawy wykonywania pomiarów za pomocą wybranych urządzeń oraz metody analizy uzyskanych danych empirycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie korzystać z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku IKS1A_U04, IKS1A_U03 Test,
Activity during classes
M_U002 Student umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty IKS1A_U03, IKS1A_U05 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska IKS1A_W03, IKS1A_W01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami interpretacji danych IKS1A_W05, IKS1A_W04 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie korzystać z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami interpretacji danych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Organizacja systemu zbierania i weryfikacji danych w ramach monitoringu środowiska. Metodyka zbierania danych: stacje pomiarowe (pomiary automatyczne), pomiary manualne, dane z dokumentacji papierowej. Podział i budowa i wyposażenie automatycznych stacji pomiarowych: jakości powietrza, jakości wody w rzekach. Wielkości mierzone przez stacje: jakość powietrza (SO2, CO, 03, NO, NOX, pył ogółem i PM 10); zanieczyszczenia komunikacyjne (benzen, toluen, substancje ropopochodne); wielkości meteorologiczne (temperatura, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, promieniowanie słoneczne). Stacje pogodowe, konfiguracja, zbieranie i rejestracja danych. Stacje ostrzegania o zagrożeniach. Pomiary hałasu

Laboratory classes (15h):

Analiza budowy i zasady działania wybranych metod i urządzeń pomiarowych.
Analiza wyników pomiarowych ze stacji automatycznych: analiza stanów aktualnych oraz przekroczeń, uśrednianie. Graficzna prezentacja i interpretacja danych: rodzaje wykresów.
Analiza wyników pomiarowych manualnych: weryfikacja wyników

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6) oraz ocen z analiz wykonywanych podczas ćwiczeń (0,4).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,8) oraz aktywności na wykładach (0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, w miarę wolnych miejsc oraz po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym ćwiczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie podstawowym.

Recommended literature and teaching resources:

Kostyrko K., Łobzowski A., Klimat – pomiary, regulacje. Agenda Wydawnicza PAK. Warszawa 2002
Praca zbiorowa pod redakcją J. Frączka, S. Walusia „Laboratorium miernictwa przemysłowego” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
W. Nawrocki „Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2002
P. Lesiak, D. Świsulski „Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002
D. Świsulski, „Komputerowa technika pomiarowa oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LABVIEW” Agenda Wydawnicza PAK Warszawa, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wasilewski S. „Zastosowanie nowoczesnych technologii monitoringu w badaniach aktywności termicznej składowisk odpadów kopalnianych”. Przeglad Górniczy 5-6/2009, str. 88-92.
Wasilewski S., Skotniczny P., Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities, Mineral Resources Management, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Volume 31, Issue 1, pp. 155-182.
Saramak A., Comparative analysis of indoor and outdoor concentration of PM10 particulate matter on example of Cracow City Center. Int. J. Environ. Sci. Technol. (2019). https://doi.org/10.1007/s13762-019-02250-5

Additional information:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z kolokwium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy.