Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka technologiczna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-601-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie praktyki student nabywa umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia w przyszłości pracy związanej z kierunkiem kształcenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności danego zakładu na środowisko zewnętrzne. IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Report on completion of a practical placement
M_K002 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Report on completion of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Student potrafi posługiwać się językem specjalistycznym dla zakresu odbywanej praktyki. IKS1A_U02, IKS1A_U01 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student umie opisać podstawowe procesy technologiczne związane z daną branżą IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią kształtowania środowiska. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Report on completion of a practical placement
M_W002 Student ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu np. gospodarki odpadam, wentylacji i klimatyzacji, rewitalziacji, monitoringu środowiska. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności danego zakładu na środowisko zewnętrzne. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się językem specjalistycznym dla zakresu odbywanej praktyki. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student umie opisać podstawowe procesy technologiczne związane z daną branżą - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma praktyczną wiedzę związaną z inżynierią kształtowania środowiska. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu np. gospodarki odpadam, wentylacji i klimatyzacji, rewitalziacji, monitoringu środowiska. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Module content
Practical classes (120h):

Praktyka trwa 4 tygodnie w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez opiekuna praktyk zakładzie pracy (np. przedsiębiorstwo, biura projektowe, urząd gminy, urząd miasta, WIOŚ, laboratoria) których działalność związana jest z kierunkiem studiów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Studenci wykonują zadania zgodne z programem praktyk, w wybranym zakładzie pracy współpracując z zakładowym opiekunem praktyk.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest:
- odbycie 4 tygodniowej praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy (może być ich kilka, pod warunkiem, że łączny czas praktyk wyniesie minimum 4 tygodnie),
- opracowanie sprawozdania z odbytej praktyki, zgodnie z programem opracowanym przez Organizatora Praktyk dla kierunku IKŚ.
- dostarczenie zaświadczenia o odbytej praktyce,
- zwrot kopii umowy podpisanej przez przedsiębiorstwo.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci realizują praktykę w zakładzie pracy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie oceny z zaliczenia sprawozdania z praktyki technologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

W zależności od wymagań opiekuna praktyk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przygotowania umowy o praktykę jest zgoda przedsiębiorstwa/urzędu oraz posiadanie przez studenta ważnego ubezpieczenia.
Przydatne informacje na temat praktyk można znaleźć na stronie wydziałowej w zakładce Studia/Studenci/Praktyki.