Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-604-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa elementarną wiedzę o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
i przeciwwybuchowych w obiektach przemysłowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie rolę i znaczenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w bezpieczeństwie zakładu produkcyjnego. IKS1A_K03, IKS1A_K02 Execution of a project,
Project,
Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe środki zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Execution of a project,
Test,
Project
M_U002 Student potrafi ocenić stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w obiektach budowlanych. IKS1A_U04, IKS1A_U03 Execution of a project,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach. IKS1A_W04, IKS1A_W02 Project,
Test results
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybuchowości mieszanin gazowych i pyłowych oraz zabezpieczeń przed wybuchami. IKS1A_W04, IKS1A_W03 Project,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie rolę i znaczenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w bezpieczeństwie zakładu produkcyjnego. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać podstawowe środki zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w obiektach budowlanych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybuchowości mieszanin gazowych i pyłowych oraz zabezpieczeń przed wybuchami. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

Cele i zadania zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.
Własności substancji palnych i podstawy spalania.
Wpływ produktów spalania na organizm ludzki.
Gęstość obciążenia ogniowego budynku. Klasy odporności pożarowej budynków przemysłowych i magazynowych.
Metody oceny ryzyka pożarowego w obiektach budowlanych.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Środki przeciwpożarowe i instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków. Systemy sygnalizacji pożarowej.
Zintegrowane systemy nadzoru i sterowania w obiektach budowlanych. Zasady nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych.
Wybuchy gazów i pyłów. Identyfikacja i ocena zagrożeń wybuchem stwarzanych przez urządzenia techniczne oraz procesy technologiczne.
Ocena zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem gazów i pyłów. Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchowego w zakładach przemysłowych.
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Oznaczenia urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Przykłady zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach.

Project classes (15h):

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku magazynowym.
Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem obiektu budowlanego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza nabyta w trakcie wykłądów weryfikowna jest poprzez kolokwium zaliczeniowe w ramach ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie dokumentacji projektowej. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego). Ocena ustalana jest jako średnia arytmetryczna z projektu oraz kolokwiujm zaliczeniowego.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

OK = P
OK – ocena końcowa
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia projektowe)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych można wyrównywać w ramach godzin konsultacyjnych. Zaliczenie odbywa się, w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest znajomośc podstaw wentylacji obiektow budowlanych – zaliczenie przedmiotu “Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń”

Recommended literature and teaching resources:

Baturin W.W.: „Podstawy wentylacji przemysłowej”. Budownictwo i Architektura, Warszawa, 1995r.
Harassek P.: „Zeszyt techniczny. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym”. Wyd. Xella Polska sp. z o.o., Warszawa, 2011r.
Mizieliński B., Kubicki G.: „Wentylacja pożarowa. Oddymianie”. WNT, Warszawa 2013
Wolanin J.: „Inżynierskie metody obliczeniowe w analizie rozwoju pożarów”. CMBOP, 1986
Skaźnik M. „Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe”. Wyd. EKO-POŻ Katowice 1999r.
Zdanowski M.: „Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle”. Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szlązak N., Obracaj D.: Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodniku. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 250–263.
Szlązak N., Korzec M.: Analiza zmian rozwoju pożaru podziemnego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; ISSN 2391-9361. — 2016 z. 1: s. 143–158.
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych. Wiadomości Górnicze; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 1, s. 2–6.
Szlązak N., Yuan S., Obracaj D.: Oznaczanie stanu pożaru w przestrzeni otamowanej na podstawie doświadczeń polskich i chińskich. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 2, s. 133–147.
Szlązak N., Yuan S., Obracaj D.: Zagrożenie pożarowe w kopalniach węgla kamiennego i metody jego oceny. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s.108.
Szlązak J., Szlązak N.: Bezpieczeństwo pożarowe w procesie likwidacji kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze. 2003 R. 54 nr 1 s. 7–19.

Additional information:

kolokwium zaliczeniowe obejmuje zarówno treści wykładów jak i ćwiczeń projektowych.