Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
BIM w Inżynierii Środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-605-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Korzec Marek (mkorzec@agh.edu.pl)
Module summary

• Zapoznanie z obsługą programu Autodesk Revit.
• Odwzorowanie struktury budynku.
• Zagadnienia dotyczące instalacji technicznych w budynkach (systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa, wodociągowych i elektrycznych).
• Poznanie metod wykrywania kolizji i ich neutralizacja.
• Generowanie legend i zestawień.
• Wymiarowanie rysunku.
• Zagospodarowanie terenu.
• Opracowanie arkusza wydruku.
• Wizualizacja efektów pracy w programie.
• Tworzenie własnych bibliotek rodzin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IKS1A_K04, IKS1A_K01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K002 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich IKS1A_K02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K003 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich IKS1A_K02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K004 Potrafi ocenić przydatność narzędzi wspomagania komputerowego i działać w sposób przedsiębiorczy IKS1A_K03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonać model obiektu wraz z technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności instalacjami HVAC) IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać branżowe zestawienia materiałowe komponentów obiektu oraz przeprowadzić wizualizację jego modelu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Potrafi wykonać sparametryzowane modele odwzorowujące typowe urządzenia stosowane w technicznych instalacjach wewnętrznych (w szczególności instalacjach HVAC) IKS1A_U03, IKS1A_U02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę związaną z modelowaniem informacji o budynku w zakresie geometrii obiektów, technicznych instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w ich sąsiedztwie IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego do modelowania informacji o obiektach budowlanych wraz technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności HVAC) IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
M_K002 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_K003 Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_K004 Potrafi ocenić przydatność narzędzi wspomagania komputerowego i działać w sposób przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać model obiektu wraz z technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności instalacjami HVAC) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać branżowe zestawienia materiałowe komponentów obiektu oraz przeprowadzić wizualizację jego modelu - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać sparametryzowane modele odwzorowujące typowe urządzenia stosowane w technicznych instalacjach wewnętrznych (w szczególności instalacjach HVAC) - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę związaną z modelowaniem informacji o budynku w zakresie geometrii obiektów, technicznych instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w ich sąsiedztwie - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego do modelowania informacji o obiektach budowlanych wraz technicznymi instalacjami wewnętrznymi (w szczególności HVAC) - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (30h):

• Obsługa programu Autodesk Revit – interfejs użytkownika, funkcje programu, jednostki rysunkowe, przeglądarka projektu, lokalizacja projektu, praca z elementami i rodzinami w Revit, konfiguracja projektu, podłączanie modeli Revit, zadania, ustawienia branż, import typowych detali DWG.
• Odwzorowanie struktury budynku w programie – rodzaje widoków, ustawienia widoczności elementów, praca w przekrojach i elewacjach, praca w widokach 3D.
• Instalacje w budynkach – tworzenie systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, tworzenie przewodów w systemach HVAC, tworzenie i modyfikacja przewodów, tworzenie instalacji wodociągowych, tworzenie instalacji przeciwpożarowej, tworzenie obwodów elektrycznych, prowadzenie przewodów.
• Wykrywanie kolizji i ich neutralizacja.
• Tekst i etykiety, tworzenie legend, zestawienia.
• Wymiarowanie rysunku.
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku.
• Opracowanie arkusza wydruku i tworzenie zestawień.
• Wizualizacja efektów pracy w programie.
• Rodziny – przegląd możliwości i tworzenie własnych bibliotek.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe.
• Zaliczenie zajęć może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
• W przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć student może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych etapów projektu. Ocena końcowa stanowić będzie średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

• Nieobecność na zajęciach student może odrobić poprzez opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu.

Prerequisites and additional requirements:

• Student przystępujący do zajęć powinien posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

• Ascent: Autodesk Revit 2017 MEP Fundamentals ASCENT. SDC Publications, 2016
• Ascent: Autodesk Revit 2018 Architecture Fundamentals. ASCENT Center for Technical Knowledge, 2017
• Vandezande J., Krygiel E., Read P.: Mastering Autodesk Revit Architec. Sybex, 2013
• Whitbread S.: Mastering Autodesk Revit MEP. John Wiley & Sons Inc, 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Czernik D., Korzec M.: Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym (Conceptual analysis of heating systems in an energy-efficient building). Rynek Instalacyjny, 2018, nr 9, s. 22–26
• Obracaj D, Korzec M., Matusik M., Sas S.: Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła (Analysis of the possibility of using photovoltaic panels in a heating system of a building with an air source heat pump). Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2017, t. 48 nr 6, s. 240–245
• Obracaj D, Korzec M., Matusik M., Sas S.: Wpływ rodzaju oszklenia na bilans cieplny pomieszczenia (Influence of the type of glazing on room energy balance). Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa: monografia, red. nauk. Klaudia Pujer. Wrocław, Exante, 2016, s. 131–148

Additional information:

Nie dotyczy.