Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budowle ziemne i hydrotechniczne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-607-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest poznanie zasad projektowania i eksploatacji hydrotechnicznych budowli ziemnych oraz urządzeń towarzyszących w obiektach budowlanych liniowych, kubaturowych oraz powierzchniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdaje sobie sprawę z potrzeby regulacji rzek i potoków oraz możliwości wykorzystania energii wody dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Involvement in teamwork,
Test results,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi przewidywać skutki podejmowanych działań w zakresie regulacji stosunków wodnych oraz ich wpływu na zaburzenia cyklu krążenia wody w przyrodzie oraz potrafi im przeciwdziałać IKS1A_U03, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of a project,
Project,
Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw wymiarowania budowli ziemnych linowych, kubaturowych oraz powierzchniowych. IKS1A_W03, IKS1A_W04 Involvement in teamwork,
Test results,
Execution of a project,
Project,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą własności gruntów wykorzystywanych w budownictwie ziemnym IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test results,
Involvement in teamwork,
Case study,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą wpływu cyklu hydrologicznego oraz jego fluktuacji na stan przepływów rzecznych IKS1A_W01, IKS1A_W04 Involvement in teamwork,
Test results,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z potrzeby regulacji rzek i potoków oraz możliwości wykorzystania energii wody dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przewidywać skutki podejmowanych działań w zakresie regulacji stosunków wodnych oraz ich wpływu na zaburzenia cyklu krążenia wody w przyrodzie oraz potrafi im przeciwdziałać + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw wymiarowania budowli ziemnych linowych, kubaturowych oraz powierzchniowych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą własności gruntów wykorzystywanych w budownictwie ziemnym + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą wpływu cyklu hydrologicznego oraz jego fluktuacji na stan przepływów rzecznych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Budowle ziemne

  1.Rodzaje budowli ziemnych ich funkcje i klasyfikacja.
  2.Charakterystyka techniczna konstrukcji budowli ziemnych liniowych i objętościowych w odniesieniu do funkcji i wymagań sozologii.
  3.Przedstawianie robót ziemnych w planie,przekroju podłużnym i przekrojach poprzecznych-wykres objętości mas ziemnych.
  4.Wymagania dla gruntu jako materiału budowlanego i podstawowe schematy wykonywania wykopów, nasypów i obwałowań.
  5.Zagrożenia budowli ziemnych i sposoby ich zabezpieczenia przed erozją, niszczącym działaniem wody, mrozu oraz przed zachwianiem stateczności.

 2. Budowle hydrotechniczne

  1. Rodzaje i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych.
  2. Charakterystyka przepływu rzecznego i jego związek z budowlami hydrotechnicznym.
  3.Wyrównywanie przepływu rzecznego- retencja wody dla eliminacji niżówek i redukcji wezbrań.
  4.Zapory spiętrzające i sztuczne zbiorniki wodne- cel, rodzaje , konstrukcja i funkcjonowanie sztucznych zbiorników wodnych.
  5.Regulacja rzek i potoków- cel regulacji ,rodzaje głównych budowli regulacyjnych i obliczenia hydrauliczne.
  6.Podstawy obliczeń i wykonywania wałów przeciwpowodziowych.
  7.Sposoby zabezpieczenia zapór i obwałowań przed przesiąkaniem i niszczącym działaniem wody.
  8.Wpływ budowli hydrotechnicznych na zmiany stosunków wodnych.

Project classes (15h):
 1. budowle ziemne

  Projekt nr 1. Projekt fragmentu liniowych robót ziemnych w terenie zróżnicowanym morfologicznie w zakresie geometrii nasypów i wykopów, bilansu i rozdziału mas ziemnych, momentów przewozu, odwodnienia i zabezpieczenia budowli przed niszczącym działaniem wody.

 2. budowle hydrotechniczne

  Projekt nr 2. Projekt obwałowania rzeki dla przejęcia fali powodziowej w zakresie wymaganego przekroju poprzecznego z uwzględnieniem obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych oraz rozwiązań technicznych zabezpieczających przed rozmakaniem, przeciekaniem, falowaniem itp. Zaliczenie przedmiotu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny prac projektowych oraz oceny z wypowiedzi ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczna ocen z wykładu oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrabiania zajęć laboratoryjnych z inną grupą realizującą dany zakres materiału
po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu: Hydrologia

Recommended literature and teaching resources:

1.Datka S, Lenczewski S: „Drogowe roboty ziemne”. Wydawnictwo komunikacji i Łączności  W-wa 1978.
2.Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J.: „Regulacja rzek i potoków”. Wyd AR we Wrocławiu. Wrocław 1994 r.
3.Ozga M, Brzeziński J: „Hydrologia stosowana”. Wyd. Naukowe PWN. W-wa 1997.
4.Depczyński W, Szamowski A: „Budowle i zbiorniki wodne”. Oficyna Wyd. PW. W-wa 1999.
5.Pociask-Karteczka Joanna: „Zlewnia- właściwości i procesy”. Wyd. UJ- Instytut Geografii i Gosp. Przestrzennej. Kraków 2003.
6.M. Głażewski, E.Nowocień, K.Piechowicz: „Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym".WKiŁ.2010.
7.K.Gradkowski:„Budowle i roboty ziemne".Materiały do wykładów i ćwiczeń.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa 2010.
8.Praktyczny podręcznik- „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków".Polska Zielona Sieć. Wrocław-Kraków 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Uwarunkowania prowadzenia rekultywacji wodnej na terenach poeksploatacyjnych na przykładzie zbiornika wodnego Przykona — Water reclamation conditions in post-mining lands based on the Przykona water reservoir / Krzysztof POLAK, Jerzy KLICH // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 373–377.
2. Wpływ warunków wodnych w kamieniołomie „Zakrzówek” w Krakowie na jego funkcję rekreacyjną — [Influence of water conditions in “Zakrzówek” quarry in Cracow on its recreation function] / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Krzysztof POLAK // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003
3. Zmiany składników bilansu wód w zlewni górniczej — Changes of water budget components in mining drainage area / Krzysztof POLAK, Jerzy KLICH // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 189–196.

Additional information:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych.
4. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
5. Zaliczenie zajęć projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.
6. Studentowi przysługują dwa terminy (podstawowy i poprawkowy) testu zaliczeniowego wykład