Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie odpadów
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-608-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie
odpadów. Potrafi dokonać odpowiedniego doboru maszyn i urządzeń w celu zaprojektowania instalacji do przeróbki układu technologicznego z uwzględnieniem pożądanych produktów. Zna i potrafi sterować parametrami eksploatacyjnymi maszyn. Umie skorzystać z DTR i charakterystyk parametrów dla prawidłowego funkcjonowania maszyny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Presentation
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. IKS1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. IKS1A_U04, IKS1A_U03 Oral answer,
Test
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. IKS1A_U04, IKS1A_U05 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów IKS1A_W01 Oral answer,
Test
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów wraz z konkretnym przeznaczeniem IKS1A_W03, IKS1A_W04 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów wraz z konkretnym przeznaczeniem + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów. Podstawowe definicje (maszyny, urządzenia, sprzęt mechaniczny, narzędzia).
2. Podział, budowa, zasada działania i zastosowanie maszyn do przetwórstwa różnych opadów. Rodzaje i sposoby regulacji parametrów technologicznych i ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Systematyka urządzeń.
3. Kruszarki szczękowe, stożkowe, wirnikowe, walcowe, wysokociśnieniowe prasy walcowe. Shreddery, nożyce, dezintegratory nożowe. Młyny grawitacyjne bębnowe i rurowe; pionowe młyny kulowe; rolowo- i kulowo-misowe; palcowo-talerzowe; wirnikowe; strumieniowe. Maszyny do oczyszczania (płukania) materiałów z zanieczyszczeń. Płuczki bębnowe, korytowe, ciśnieniowe. Maszyny i urządzenia do klasyfikacji mechanicznej. Ruszty stałe i rolkowe; klasyfikatory prętowe; przesiewacze rolkowe, płaskie wibracyjne, bębnowe obrotowe, falujące, czerpakowe, rozdrabniające. Urządzenia do klasyfikacji przepływowej (klasyfikatory hydrauliczne i powietrzne). Urządzenia do rozdziału grawitacyjnego; separatory do wzbogacania z cieczą ciężką; osadzarki; stoły koncentracyjne; separatory zwojowe. Maszyny flotacyjne. Separatory magnetyczne i elektryczne. Urządzenia do zagęszczania i odwadniania. Maszyny do brykietowania, kompaktowania, grudkowania.
4. Współpraca urządzeń, konstrukcja zespołu urządzeń, dobór urządzeń pod względem wydajności i jakości produktów. Praca urządzeń w układzie szeregowym i równoległym. Zagadnienia związane z konstrukcją schematu maszynowego.

Project classes (15h):

Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz regulacją parametrów eksploatacyjnych wybranych urządzeń znajdujących się w laboratorium. Samodzielne opracowanie koncepcji układu technologicznego (instalacji) przeróbki odpadów z uwzględnieniem wydajności, przepływu strumieni mas, wychodów oraz doboru maszyn i urządzeń do odpowiednich odpadów i wymaganych produktów – dane do projektu podaje prowadzący.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego projektu, a kolokwium zaliczeniowe
zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obroniony projekt (prezentacja).
Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z kolokwium i prezentacji projektu. Student może jeden raz poprawić niezaliczony projekt.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń projektowych. Student ma możliwość
podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz
wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy odrobić zajęcia z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
2. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
3. Battaglia A. Banaszewski T. Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Część I. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. PWN. Warszawa – Kraków 1972.
4. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
5. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
6. Drzymała Z.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. Praca zbiorowa. Wyd. PWN. Warszawa 1992
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
8. Nawrocki J.: Budowa i eksploatacja kruszarek. Gliwice 1974
9. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
10. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.
12. Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw
łamanych. Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Gawenda T. 2009: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych
poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn
Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz.
2.Gawenda T. 2009: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w
wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100,
Kraków
3.Gawenda T. 2009 : Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów
przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP,
s.22-27, 1/2009, Racibórz.
4.Gawenda T. 2010: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw
mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków.
5.Gawenda T. 2010: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny
Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz.
6.Gawenda T. 2012: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości
uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław.
7.Gawenda T. 2013: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych
przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik
Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013)
Koszalin.
8.Gawenda T. 2013: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach
kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk.
Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków.
9.Gawenda T., Olejnik T. 2008: Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii
Węglowej S. A. na przykładzie wybranych kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia
Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; t. 24 z. 2/1 s. 27–42, Kraków.
10.Gawenda T. Saramak D. 2014: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation
on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347.
11. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczocementowym,
Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010
12.Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości
uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
2013.
13. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru
i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33
Racibórz 2014

Additional information:

Student na ćwiczeniach będzie mógł zapoznać się z parkiem maszynowym znajdującym się w laboratoriach. Podczas tych zajęć, (o których będzie poinformowany) ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.