Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instalacje i sieci sanitarne
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-609-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Module summary

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji gazowych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji gazowych w obiektach budowlanych zarówno o charakterze mieszkaniowym jak i ogólnoprzemysłowym i usługowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Project,
Engineering project,
Case study,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi sklasyfikować materiały oraz uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i obiektów specjalnych IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi sklasyfikować i opisać materiały i elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Case study,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać wyposażenie systemów wodociągowych IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Case study,
Execution of a project
M_U004 Student potrafi analizować ogólne wytyczne projektowe, prowadzić obliczenia hydrauliczne IKS1A_U02, IKS1A_U04 Execution of a project,
Activity during classes,
Engineering project,
Case study,
Participation in a discussion
M_U005 Student umie wykonać niezbędne rysunki techniczne do podstawowej dokumentacji projektowej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of a project,
Activity during classes,
Engineering project,
Participation in a discussion
M_U006 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzorsy do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Execution of a project,
Activity during classes,
Engineering project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma widze z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Student powinien przyswoić wiedzę w zakresie wymiarowania i rozumienia pracy urzadzeń i systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków w zakresie elementarnym. Powinien rownież opanować zasady prowadzenia przewodów w instalacjach wewnętrznych wod-kan. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wykonawstwa, odbioru i podstawowych czynności eksploatacyjnych, instalacji wewnętrznych wod.-kan. w budynkach IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sklasyfikować materiały oraz uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i obiektów specjalnych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sklasyfikować i opisać materiały i elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać wyposażenie systemów wodociągowych + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi analizować ogólne wytyczne projektowe, prowadzić obliczenia hydrauliczne - - - + - - - - - - -
M_U005 Student umie wykonać niezbędne rysunki techniczne do podstawowej dokumentacji projektowej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych - - - + - - - - - - -
M_U006 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzorsy do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma widze z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien przyswoić wiedzę w zakresie wymiarowania i rozumienia pracy urzadzeń i systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków w zakresie elementarnym. Powinien rownież opanować zasady prowadzenia przewodów w instalacjach wewnętrznych wod-kan. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wykonawstwa, odbioru i podstawowych czynności eksploatacyjnych, instalacji wewnętrznych wod.-kan. w budynkach + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Przewidywanie wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości usuwanych ścieków (1h)
  2. Podstawy projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (4h)
  3. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne do budowy sieci(2h)
  4. Wykonawstwo sieci wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych sieci (1h)
  5. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach (4h)
  6. Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (2h)
  7. Wykonawstwo instalacji wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych instalacji (1h)

 2. Przewidywanie wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości usuwanych ścieków (1h)

  Przedstawienie trendów zmian zapotrzebowania na wodę po wprowadzeniu “gospodarki wolnorynkowej”. Możliwości oszczędzania wody oraz zmiany konsumpcji w Świecie.

 3. Podstawy projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (4h)

  Opisane zostaną równania do obliczania sieci wodociągowych, w tym równania do obliczania sieci pierścieniowych oraz równania na opory przepływu dla wymiarowania sieci kanalizacyjnych. Zostaną podane sposoby doboru wielkości kanałów dla znanego przepływu oraz spadków minimalnych w oparciu o wartości prędkości samooczyszczania i naprężeń ścinających na granicy kanał – ścieki.

 4. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne do budowy sieci

  Omówione zostaną przewody wykonane z różnych materiałów do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym naświetlone możliwości ich wyboru w rożnych uwarunkowaniach lokalnych.

 5. Wykonawstwo sieci wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych sieci

  Opisany będzie sposób trasowania przewodów, zmiany kierunkow, zabezpieczeń przy zmianach kierunku, zabudowaniu zasuw i innej armatury, zabezpieczenia przed zalaniem wykopow przed odbiorem przewodów. Odbiór i elementy badania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Project classes (30h):

1. Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej (8h)
2. Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (7h)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen z projektów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji gazowych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji gazowych w obiektach budowlanych zarówno o charakterze mieszkaniowym jak i ogólnoprzemysłowym i usługowym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy z zakresu rysunku technicznego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
2. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
3. Heidrich Z., Podedworna J., Kalenik M., Stańko G. 2008: Sanitacja wsi. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
4. Knapik K., Bajer J. 2011: Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków.
5. Madryas C., Przybyła B., Wysocki L. 2010: Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. DWE, Warszawa.
6. Płuciennik M., Zimmer J. 2012: Projektowanie instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej. ITB, Warszawa
7. Żuchowicki A. W. 2004: Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
8. Obowiązujące przepisy prawne i Polskie Normy związane z tematem.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wszystkich zadań projektowych.
4. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z zajęć projektowych.
5. Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.